Artikel 1
1. Deze artikelen beschrijven de voorwaarden onder welke Stichting De Beste Advocaat toegang verleent tot haar website en haar diensten verleent aan "bezoekers" en/of advocaten(kantoren). Zij zijn van toepassing op ieder gebruik van de websites http://www.debesteadvocaat.nl en/of http://www.deallerbesteadvocaat.nl en op overeenkomsten welke worden aangegaan met debesteadvocaat.nl.
2. De dienst die Stichting De Beste Advocaat biedt is erop gericht enerzijds om de kwaliteit en klantvriendelijkheid in de beleving van cliŽnten van advocaten in kaart te brengen en een onafhankelijk kwaliteitslabel  voor (potentiŽle) afnemers van diensten van advocaten te zijn en derhalve om vraag en aanbod naar kwalitatief goede juridische dienstverlening bij elkaar te brengen.
3. Stichting De Beste Advocaat heeft daartoe het volgende format ontwikkeld: vragers van een juridische dienst kunnen op de website van Stichting De Beste Advocaat zoeken in het bestand met gegevens van advocaten(kantoren). Deze advocatenkantoren worden middels representatief onafhankelijk periodiek onderzoek geselecteerd en continu beoordeeld en betalen een vergoeding om vermeld te worden. Middels de zoekmachine kan men op rechtsgebied en regio zoeken naar de beste advocaat. De bezoekers kunnen vervolgens, buiten Stichting De Beste Advocaat om, direct contact opnemen met de advocaat of het kantoor van hun keuze. Dit kan per e-mail, telefoon of anderszins. Indien de advocaat hiertoe de mogelijkheid biedt kan de bezoeker eventueel eerst een offerte bij de betreffende advocaat aanvragen. Een dergelijk verzoek tot offerte wordt rechtstreeks per e-mail verzonden aan de betreffende advocaat. Advocaten welke tegen betaling van een vergoeding aan de besteadvocaat.nl deelnemen aan het continu kwaliteitsonderzoek en  vermeld staan op de site, zijn verplicht binnen 5 werkdagen na een dergelijk verzoek, hierop rechtstreeks aan de aanvrager te reageren. Stichting De Beste Advocaat zal op verzoek van de betreffende advocaat, per maand het aantal hits (bezoekers die via de zoekmachine bij de betreffende advocaat terecht zijn gekomen) rapporteren per e-mail.  Voorts kunnen bezoekers van de website http://www.debesteadvocaat.nl advocaten(kantoren) nomineren en beoordelen. 

 

4. In het navolgende wordt onder bezoeker verstaan een ieder die van de faciliteiten op de website http://www.debesteadvocaat.nl gebruik maakt ("rechtshulpzoekenden") danwel hierop reageert ("advocaten") of anderszins gebruik maakt van de website.
5. Daar waar dit document van toepassing is op zowel rechtshulpzoekenden als advocaten zal de generieke term bezoeker worden gehanteerd, in andere gevallen zal specifiek de rechtshulpzoekende of de advocaat worden genoemd.
6. In het navolgende wordt onder Stichting De Beste Advocaat verstaan Interwebconcepts BV, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen "gebruiker" in de zin van gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2
Door gebruik te maken van de website http://www.debesteadvocaat.nl, hetzij als advocaat hetzij als rechtshulpzoekende of anderszins, accepteert de bezoeker deze algemene voorwaarden.

Artikel 3
Gebruiker behoudt zich het recht voor om te allen tijde elke van deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van Stichting De Beste Advocaat. 

 

Artikel 4
1. De website van Stichting De Beste Advocaat is erop gericht om vraag en aanbod naar goede juridische dienstverlening bij elkaar te brengen. Gebruiker is niet betrokken bij de overeenkomst tussen de rechtshulpzoekende en de advocaat. Ondanks haar inspanningen geeft gebruiker daardoor geen garantie over de kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de aangeboden diensten, noch over de bekwaamheid van de betreffende advocaat, of over het vermogen van de rechtshulpzoekende om een dergelijke dienst af te nemen.
2. Gebruiker voert een controle uit op de juistheid van de gegevens van een rechtshulpzoekende en advocaat. Desondanks kan gebruiker niet garanderen dat elke bezoeker degene is die hij claimt te zijn.

Artikel 5
1. Elke bezoeker is verplicht aan gebruiker nauwkeurig en volledig opgave te doen van alle gegevens welke van hem gevraagd worden.
2. In geval van onvolledige of onjuist ingevulde opdrachten behoudt gebruiker zich het recht voor deze onbehandeld aan de bezoeker terug te zenden.

 

 

Artikel 6
Elke bezoeker verklaart dat de door hem geleverde informatie:
- juist en nauwkeurig is;
- geen onrechtmatige informatie bevat;
- een zo exact mogelijke weergave van de feiten is;
- geen inbreuk maakt op rechten van een derde.

Artikel 7
1. Elk opzettelijk onjuist, frauduleus en/of illegaal verzoek tot rechtshulp of reactie op zulke verzoeken zijn zonder onderscheid verboden.
2. Gebruiker heeft het recht iedere bezoeker de toegang tot haar dienst te weigeren danwel de bezoeker van haar dienst te verwijderen.

Artikel 8
1. De bezoeker maakt alleen gebruik van de dienst van Stichting De Beste Advocaat indien hij serieuze interesse heeft om een overeenkomst van opdracht aan te gaan met een advocaat, informatie over advocaten te bezichtigen of om juridische diensten te verlenen.
2. De bezoeker verklaart de dienst niet voor andere doeleinden, dan bedoeld in lid 1, te gebruiken.

 

 

Artikel 9
1. De overeenkomst tussen gebruiker en advocaat wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, danwel voor de in het betreffende abonnement door de advocaat aangegeven duur, en vangt aan op het moment dat de opname van de gegevens van de advocaat op de site zijn doorgevoerd.
2. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met de duur van het reeds aangegane abonnement, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt.

 

Artikel 10
1. De advocaat kan het gebruik van de dienst van Stichting De Beste Advocaat overeenkomstig het gekozen abonnement opzeggen middels een (bij voorkeur aangetekende) schriftelijke kennisgeving aan Stichting De Beste Advocaat.
2. Voor het opzeggen van een abonnement dient voor beide partijen een opzegtermijn van een kalendermaand in acht genomen te worden. 

Artikel 11
1.Gebruiker is in de volgende gevallen bevoegd de nakoming van de verplichtingen middels een schriftelijke kennisgeving op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
- De advocaat komt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig na
- De advocaat voldoet (na onderzoek) niet aan de kwaliteitscriteria die de beste advocaat stelt.

 

-Na het sluiten van de overeenkomst leert gebruiker van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat advocaat de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat advocaat slechts gedeeltelijk dan wel niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Voorts is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de gebruiker direct opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de op haar rustende verplichting opschort behoudt hij niettemin zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

Artikel 12
1. Betaling geschiedt vooraf op basis van het overeengekomen maandabonnement middels automatische incasso, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien de advocaat in gebreke blijft in de betaling binnen de genoemde termijn, dan is zij van rechtswege in verzuim. De vordering zal alsdan met 1% rente per maand worden verhoogd. De rente over het opeisbaar bedrag zal berekend worden vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van surseance van betaling, faillissement of beslag van de advocaat zijn de vorderingen van gebruiker direct opeisbaar.
4. In geval van verzuim of niet (tijdige) nakoming komen alle redelijke kosten ter voldoening (buiten rechte) voor rekening van de advocaat.

 

Artikel 13
1. Ten aanzien van de, door gebruiker, op de website opgenomen informatie geldt dat deze zorgvuldig is samengesteld, doch dat Stichting De Beste Advocaat geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovengenoemde informatie.
2. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de bezoekers aangeboden informatie op de website van Stichting De Beste Advocaat.
3. Gebruiker is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die worden behaald door het gebruik van de dienst of haar content, noch voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die is verkregen door het gebruik van de dienst. Gebruiker is derhalve niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de via Stichting De Beste Advocaat verkregen informatie, adviezen of verleende diensten, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid uit enige wettelijke bepaling voortvloeit.
4. De door de advocaten verleende diensten worden verricht onder de door de betreffende advocaat gehanteerde voorwaarden en overeenkomstig de toepasselijke beroeps- en gedragsregels. De verleende diensten geschieden onder de verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat. Gebruiker is op geen enkele wijze voor deze dienstverlening aansprakelijk, of partij bij de overeenkomst van opdracht tussen een advocaat en een rechtshulpzoekende.
5. Indien gebruiker om welke reden dan ook aansprakelijk is jegens een bezoeker zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van direct geleden schade en tot de hoogte van het aan de rechtshulpzoekende in rekening gebrachte. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vervolg- of indirecte schade, ongeacht tengevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan.

Artikel 14
Gebruiker wijst verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van technische storingen, onvolledigheid, het disfunctioneren van de website, onjuiste overdracht van of fouten in de naar de bezoekers verzonden gegevens.

 

 

Artikel 15
Met betrekking tot de bescherming van de privacy gelden de voorwaarden zoals die op de website uiteen zijn gezet.

 

 

Artikel 16
Indien zou blijken dat een of meerdere van de voorwaarden ongeldig of onrechtmatig is, dan zou dit geenszins de geldigheid en rechtmatigheid van de andere voorwaarden aantasten.

 

Artikel 17
Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing als de bezoeker gebruik maakt van de dienst van Stichting De Beste Advocaat via de website van een derde partij.

 

 

Artikel 18
Advocaten welke in aanmerking komen voor deelname aan het kwaliteitslabel en een vergoeding betalen voor deelname aan het continu kwaliteit onderzoek, zijn verplicht om elke cliŽnt een brochure van de beste advocaat te overhandigen in welke de cliŽnt wordt opgeroepen de ervaringen met de betreffende advocaat te beoordelen. Deze brochures worden verstrekt door de beste advocaat.nl evenals een display dat in bruikleen wordt afgegeven voor deze brochures. De advocaat is verantwoordelijk voor het tijdig bestellen, zodat er altijd voldoende brochures beschikbaar zijn. De beste advocaat garandeert levering binnen 7 werkdagen na schriftelijke bestelling.

 

 

Artikel 19
Op deze voorwaarden en elke door Stichting De Beste Advocaat gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

 

 

© 2013 Stichting De Beste Advocaat - Alle rechten voorbehouden