Home Blog

Wat is de rechterlijke macht?

0

Nederland is een rechtsstaat, wat wil zeggen dat er zowel een rechterlijke, een wetgevende als een uitvoerende macht bestaan. Elk hebben zij hun eigen, sterk afgebakende, taken en bevoegdheden. Om de onafhankelijkheid van de rechtsprekende macht te allen tijde te kunnen waarborgen, is er een strikte scheiding der machten.

De betekenis van de rechterlijke macht

Zoals de naam al doet vermoeden, is het de taak van de rechterlijke macht om recht te spreken en dit voor het civiel recht, het bestuursrecht en het strafrecht. Dit recht spreken gebeurt in de rechtbanken, de gerechtshoven en bij de Hoge Raad door rechters of raadsheren. Onder deze macht vallen ook nog de officieren van justitie, het zogenaamde Openbaar Ministerie. De administratieve rol wordt vervuld door de griffiers.
De rechterlijke macht wordt verder ook onderverdeeld in de zittende magistratuur, dit zijn de rechters, en de staande magistratuur, dit zijn de officieren van justitie.

Hoe worden rechters benoemd?

Voor iemand rechter kan worden, moet een vastgesteld traject gevolgd worden. Een kandidaat dient eerst met succes de rechtenopleiding gevolgd te hebben. Na minstens 2 jaar praktijkervaring in de juridische wereld, kan men rechter in opleiding worden. Deze opleiding duurt 4 jaar en omvat zowel theoretische lessen als praktijklessen. Tijdens de praktijk voert de kandidaat tijdens zittingen het werk van de griffiers uit en loopt hij mee met benoemde rechters om zich te bekwamen in het horen van daders en getuigen en het vormen van vonnissen of arresten. Werd de opleidingsperiode met succes afgerond, dan wordt de kandidaat op verzoek van de rechtbank waar hij tewerkgesteld zal worden benoemd door de Koning.

Ook oudere juristen die al een ruime werkervaring kunnen aantonen, kunnen bij een daarvoor opgerichte commissie een aanvraag indienen om als rechter in aanmerking te komen. Bij een positief gevolg, worden zij in eerste instantie rechter-plaatsvervanger en krijgen zij een aangepaste opleiding. Na dit traject kunnen ook zij tot rechter benoemd worden door de Koning.

In theorie geldt dat een benoeming tot rechter voor het leven is, maar de wetgever heeft vastgelegd dat iedere rechter op zijn 70e jaar ontslag krijgt.

Deken van de Orde van Advocaten

0

De advocatuur zit complex in elkaar en er zijn tal van regels waaraan advocaten zich dienen te houden om de eer van de beroepsgroep en de kwaliteit van het beroep hoog te houden. Om de naleving van de regels op te volgen, zijn controleorganen nodig die elk hun specifieke taak en rol hebben. De Orde van Advocaten is één van die organen en staat onder leiding van de deken.

Wat is de Orde van Advocaten

De Orde van Advocaten is een publiekrechtelijke organisatie die waakt over de kwaliteit van de advocatuur. We kunnen de kern van de taak eigenlijk in twee groepen opsplitsen. Aan de ene kant moet de Orde er voor de burger op toezien dat hij steeds toegang heeft tot het recht. Aan de andere kant oefent de Orde ook toezicht uit op de kwaliteit van de opleidingen binnen de advocatuur en de manier waarop de afzonderlijke advocaten hun beroep uitoefenen.

Wat is de rol van de deken van de Orde van Advocaten

Aan het hoofd van de Orde van Advocaten staat een deken. Hij is verantwoordelijk voor de advocaten die werkzaam zijn binnen zijn arrondissement en regelt de werkzaamheden van de Orde.
Als voorzitter van de maandelijkse vergadering is het zijn taak de leden van de Orde in te lichten over alle aangelegenheden die de Orde betreffen. Ieder lid van de Orde heeft bovendien een specifieke taak toegewezen gekregen en ook op het uitvoeren van die taak zal de deken waken. Zowel de deken als de leden van de orde zijn advocaten.

Wat kan de deken voor u als burger doen?

Niet alleen moet u als burger altijd toegang tot het recht krijgen, u moet ook op een professionele en aan de ethiek beantwoordende manier van werken van uw advocaat kunnen rekenen. Bent u van mening dat u door uw advocaat niet correct ben geïnformeerd, bijgestaan of verdedigd, dan kan u een klacht indien bij de deken van advocaten. Hij zal uw klacht aanhoren, deze onderzoeken en ook de advocaat waartegen de klacht werd ingediend horen. Hou er rekening mee dat het hier steeds moet gaan over de manier waarop u door uw advocaat werd bijgestaan en dat het verliezen van een zaak geen reden op zich is om een klacht te gaan indienen. Het mag dus louter en alleen gaan over de manier waarop u werd bijgestaan en niet over het resultaat van uw rechtszaak. Klachten over het resultaat van uw rechtszaak zijn een materie voor de beroepshoven.
Als u zelf niet de financiële middelen hebt om een advocaat te betalen, zal de deken erop toezien dat u een advocaat toegewezen krijgt.

Zoals iedere organisatie heeft ook de advocatuur zijn eigen hiërarchische structuur en de daaraan verbonden taken en verantwoordelijkheden. De deken van de Orde van Advocaten is degene die het hoogste ambt bekleedt. Hij heeft de belangrijke taak te waken over de kwaliteit van het werk van alle binnen zijn arrondissement werkzame advocaten en over de werkzaamheden van de onder zijn bevoegdheid vallende Orde.

Rechtsbijstand en de eigen bijdrage

0

Iedereen in Nederland moet toegang krijgen tot het recht, dit is wettelijk zo bepaald. Een goede zaak, het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat iemand die niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen geen recht zijn hebben op advies, bijstand en verdediging. Bent u zelf in een juridische kwestie verwikkeld en kunt u de kosten van een advocaat niet betalen, dan kunt u in door de wetgever omschreven gevallen beroep doen op het systeem van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Deze maatregel werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de nood aan juridische bijstand voor mensen met een beperkt inkomen. Advocaten kosten al snel heel wat geld en juridische procedures slepen vaak lang aan, wat maakt dat de totale kosten voor de rechtzoekende hoog kunnen oplopen. Gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, is dat stuk van de kosten voor uw advocaat of mediator dat de overheid voor u betaalt. Hier zijn uiteraard regels en voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand mag uw inkomen een bepaalde grens niet overschrijden en wordt er ook gekeken naar uw vermogen. Bent u gehuwd, woont u wettelijk samen of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan worden ook het inkomen en vermogen van uw partner in rekening gebracht. Om het bedrag te bepalen, kijkt men steeds naar de inkomens en het vermogen van de afgelopen twee jaar op basis van de gegevens van de Belastingdienst. Voor 2021 geldt een plafond van 27.300 euro voor alleenstaanden en 38600 euro voor gehuwden en samenwonenden.

Aanvraag

Denkt u in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat in uw naam een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand, u kan dit nooit zelf doen. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst zal de Raad een beslissing nemen specifiek voor uw dossier. Let er echter wel op dat niet iedere advocaat met dit systeem werkt, u vraagt dit best onmiddellijk na.

Wat is de eigen bijdrage rechtsbijstand en hoe wordt die berekend?

Als u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand betekent dit niet dat u helemaal niets aan kosten zelf moet betalen. Er geldt steeds een eigen bijdrage rechtsbijstand die berekend wordt op basis van de combinatie van uw inkomen en uw vermogen. Hoe hoog die eigen bijdrage rechtsbijstand is, wordt jaarlijks door de wetgever vastgelegd.

Om u een idee te geven voor de eigen bijdrage advocaat 2021 volgend voorbeeld. Als uw fiscaal jaarinkomen als alleenstaande minder was dan 20.300 euro, dan bedraagt uw eigen bijdrage 208 euro, waar dat voor een fiscaal jaarinkomen van meer dan 24.101 euro al 875 euro zal bedragen. Vanaf het moment dat dat inkomen meer dan 28.600 euro bedraagt, vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kunt u de eigen bijdrage advocaat niet betalen, dan kunt u in het kader van bijzondere bijstand in bepaalde gemeentes ook uw eigen bijdrage advocaat terugkrijgen.

Als u nood hebt aan advies, bijstand of verdediging van een advocaat, laat dan nooit enkel en alleen uw inkomen u daarvan tegenhouden. Een advocaat kan u verder helpen om na te gaan of u in aanmerking komt en om voor u een aanvraag in te dienen.

Een advocaat bij scheiding

0

Scheiden is nooit een makkelijke stap, het brengt heel wat teweeg in de levens van iedereen die betrokken is en gaat niet zelden gepaard met onenigheden en ruzies. Vaak proberen ex-partners in eerste instantie tot onderlinge overeenkomsten te komen, maar loopt dit ergens in de procedure spaak. Om dit te vermijden en om ervoor te zorgen dat u beide goed geïnformeerd bent over de gang van zaken, de rechten en plichten en de gevolgen, is het vaak een goed idee een advocaat onder de arm te nemen. Advocaten gespecialiseerd in scheidingen vinden we terug binnen de tak van het familierecht.

Heb je om te scheiden een advocaat nodig?

Het antwoord hierop is heel eenvoudig ja, je bent wettelijk verplicht om een advocaat te hebben om te kunnen scheiden. Een advocaat namelijk is de enige die uw scheidingsconvenant, ook wel het verzoekschrift tot echtscheiding genoemd, kan indienen bij de bevoegde rechter. Enkel om een geregistreerd partnerschap zonder kinderen te ontbinden, is de tussenkomst van een advocaat geen wettelijk opgelegde verplichting.

Wat zijn de taken van een advocaat bij een scheiding?

Een advocaat om te scheiden onder de arm nemen, wil helemaal niet zeggen dat er sprake moet zijn van een escalatie. U kunt er, zelfs als u onderling tot overeenkomsten kunt komen, alle baat bij hebben om te kunnen terugvallen op professioneel juridisch advies om later niet voor verrassingen te komen te staan.
Een advocaat die bij een echtscheiding optreedt heeft als taak om ervoor te zorgen dat er tot duidelijke afspraken gekomen wordt die vervolgens door de rechtbank bekrachtigd worden. Denk maar aan geld en bezittingen, de eventuele betaling van alimentatie door een van de partijen en de omgangsregeling voor de kinderen. Vaak brengen deze onderwerpen heel wat emoties naar boven en dan is de tussenkomst een externe partij de beste oplossing. Uit elkaar gaan brengt veel teweeg.

Kiezen voor een afzonderlijke of gezamenlijke advocaat om te scheiden

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er geen enkele verplichting om elk een afzonderlijke advocaat te nemen. Als u beiden akkoord gaat met de scheiding en bereid bent om zelf tot oplossingen te komen, is het voordeliger om gezamenlijk een advocaat om te scheiden uit te kiezen. Als er een situatie ontstaan is waarbij u onderling niet meer tot communicatie in staat bent, neemt u beter elk een advocaat die dan enkel en alleen uw belangen verdedigt.

In een echtscheidingsprocedure kunnen we moeilijk spreken van winnaars en verliezers. Het komt erop aan een regeling uit te werken die correct, aanvaardbaar en juridisch correct is. Het nemen van een advocaat om te scheiden, kan ervoor zorgen dat de hele procedure in alle rust en met respect kan verlopen.

Bijzondere elektrische auto’s die in 2022 worden verwacht

0

Na jaren van het enkel erover praten, verandert de autoindustrie in een hoog tempo nu steeds meer bedrijven hun toekomst op elektrische auto’s inzetten.

De buitengewone toename van de vraag naar EV’s wordt over de hele wereld gevoeld maar is vooral in Europa aanwezig. Eén op de twaalf auto’s die er tussen april en juni dit jaar op dit hele continent werden verkocht, reed immers enkel op ‘batterijen’.

Tot voor kort leken al deze elektrische voertuigen voor veel automobilisten een onderwerp voor de toekomst. Het is nu echter inmiddels normaal om je voor te stellen dat de volgende auto ook elektrisch zal zijn. Dit geldt ook voor de luxe en dure elektrische auto’s die er in 2022 beschikbaar zullen zijn.

En hoewel Tesla misschien al een solide niche als leverancier van geavanceerde EV auto’s heeft gecreëerd, heeft Porsche de sport sedans opnieuw elektrisch gedefinieerd en hebben Audi en Jaguar al stijlvolle cross-overs op de markt gebracht die zo uit de toekomst geïmporteerd lijken te zijn. Daarnaast staan ook BMW en Mercedes niet stil bij de introductie van hun EV modellen. 

Het komende jaar staat dan ook zeker in het teken van prachtige nieuwe EV’s. We behandelen hier een aantal wonderschone luxueuze toekomstige modellen. Ze zijn zo interessant om nu alvast aan de installatie van de juiste laadpaal thuis na te denken. Want deze jongens moeten natuurlijk wel opgeladen zijn om er jou, in al hun weelde, in te laten rijden!

Mercedes

Mercedes arriveert met de EQS luxe sedan, een EV model ter grootte van een E-Klasse auto. Je vindt in deze prachtige auto alle luxe en kracht van de S-Klasse, dit alles verpakt in een zeer aerodynamische en coole carrosserie! Deze EQS accelereert in slechts 6,2 seconden naar de honderd en heeft een topsnelheid van 210 km per uur. Het heeft alsmede een actieradius van 700 kilometer.

BMW

Het tweede model van de BMW i-divisie begint met de lancering van de BMW i4, een volledig elektrische middelgrote sedan die de strijd met Tesla’s Model 3 aangaat. Het bereik van deze EV wordt ongeveer op 500 kilometer geschat. Het vermogen in haar max-attack versies tot 400 kW (544 pk) zou bovendien genoeg moeten zijn om zelfs de machtige BMW M3 te kunnen vernederen. Daarnaast zal BMW ook de iX familie SUV met een heel radicale styling introduceren.

Porsche

De Macan, het best verkochte Porsche model, zal als een elektrisch model geïntroduceerd worden. Deze ‘next-gen’ versie zal naar verwachting echter in 2023 beschikbaar zijn. Met de komst van een volledig elektrisch vermogen zal de conventionele versnellingspook verwijderd worden, om zo plaats te maken voor een middenconsole met een kleine draaiknop. De nieuwe elektrische Macan zal tevens op een geëvolueerde versie van het Taycan platform gebaseerd zijn.

Tesla

Tesla heeft bijna in haar eentje bewezen dat elektrische voertuigen heel wenselijk kunnen zijn, dit door uitstekende prestaties en hightech interieurs met comfortabel rijgedrag te combineren. Tesla is van plan om in de nabije toekomst diverse nieuwe voertuigen uit te rollen, waaronder een pick-up, de Cybertruck, een supercar en zelfs een elektrische auto onder de 25.000 euro.

Maar het vertrouwde Tesla Model S in de nieuwe Plaid uitvoering was heel onlangs de snelste productie EV op de Nürburgring. Dit record werd met een volledig ongewijzigd, rechtstreeks van de fabriek model gerealiseerd. De Model S Plaid en Model X Plaid halen 1.006 pk uit een driemotorige elektrische aandrijflijn. Iets wat in de Model S goed is voor een acceleratie van 0-100 km per uur in 2,1 seconden en een topsnelheid van 320 km per uur. Dit alles met een actieradius van 628 kilometer.

Binnenin zijn de Model S en X eveneens volledig gereviseerd, waarbij het oude verticaal georiënteerde touchscreen voor een nieuw 17 inch breedbeeldscherm plaats heeft gemaakt. Maar misschien nog wel het meest opvallende is de introductie van een compleet nieuw stuur ontwerp. Deze is schijnbaar naar het stuurwiel gemodelleerd dat wordt gebruikt om echte supersonische vliegtuigen te besturen! Zo lijkt Tesla toch weer een technologische voorsprong te behouden.

Wat is een advocaat generaal?

0

Een advocaat generaal die verbonden is aan een ressortsparket vertegenwoordigt daar het Openbaar Ministerie bij strafzaken die behandeld worden door een Gerechtshof. Het gaat hier dus om strafzaken waartegen hoger beroep werd aangetekend. Dit beroep kan zowel door de beklaagde als door de officier van justitie worden ingediend en heeft als doel aan te geven dat men het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank.

Openbaar Ministerie

Het is de taak van de advocaat generaal om na te gaan of er tijdens de eerste rechtszaak inderdaad fouten gemaakt zijn en of bijkomend onderzoek tot een ander inzicht naar schuld en/of strafmaat kan leiden. Tijdens de rechtszaak in beroep zal hij eveneens het Openbaar Ministerie vertegenwoordigen.

Hoge Raad

Een advocaat generaal bij de Hoge Raad heeft een adviserende functie aan die Raad. In de vorm van conclusies zal hij onafhankelijke adviezen geven aangaande zaken die bij de Hoge Raad aanhangig gemaakt werden. Zowel civiele, strafrechtelijke als fiscale zaken kunnen door een advocaat generaal, onder leiding van een procureur generaal, onderzocht worden. De taak is niet te onderschatten en vereist deskundigheid en kennis op hoog niveau omwille van de invloed die kan optreden voor de rechtsvorming in het algemeen.

Toegang tot het beroep en salaris

Toegang tot het beroep

We spreken hier over een beroep dat niet voor iedereen weggelegd is. Naast de studies rechten, zal een kandidaat eerst werkzaam moeten zijn als binnen de juridische sector, bij voorkeur als rechter, en zal hij moeten aantonen om uit te blinken in zijn vakgebied. Omdat het hier steeds gaat over dossiers in hoger beroep of cassatie, is sterke dossierkennis, inzicht en een uitmuntende kennis van het recht en de wet- en regelgeving van groot belang.

Advocaat generaal en salaris

Binnen het beroep gelden vastgestelde salarissen die voornamelijk afhangen van de effectieve functie. We kunnen stellen dat het gemiddelde salaris ongeveer 9.000 tot 9.500 euro bruto bedraagt en omdat dit een vastgesteld salaris is, zullen hier niet veel uitzonderingen op te vinden zijn. Het kan u overkomen als een hoog salaris, vergeet daarbij echter niet dat een al een lange studieperiode en werkperiode voorafgaat aan de mogelijkheid om toe te treden tot dit beroep. Kennis en ervaring worden hier dus in meegerekend.

 

Wat is een arbeidsrecht advocaat?

0

Wie aan een actieve loopbaan bezig is, krijgt hoe dan ook het maken met het arbeidsrecht. Dit regelt namelijk alle rechten en plichten van werknemers en werkgevers, de overeenkomsten tussen hen en de manier waarop overeenkomsten beëindigd kunnen worden. Omwille van het uitgebreide karakter ervan, is arbeidsrecht een specialisatie binnen de ruimere context van het recht in het algemeen.

Het arbeidsrecht

Zoals al aangehaald regelt het arbeidsrecht de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers. De werknemer verricht bepaalde vastgelegde taken voor de werkgever en krijgt daar in ruil een loon voor, beide vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Omdat er een onderlinge verhouding bestaat tussen beide partijen, zijn hier ook wederzijdse rechten en plichten aan verbonden.
Komen werkgever en werknemer in een conflict terecht waar ze zelf niet uitkomen, dan kan een arbeidsrecht advocaat bemiddelen en indien nodig het geschil voor de arbeidsrechtbank brengen die dan vervolgens uitspraak zal doen.

De arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrecht advocaat komt op voor zijn cliënt in zaken waarin hij door zijn werkgever op een niet correcte en wettelijke manier behandeld werd. U kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de inhoud van het arbeidscontract, het correct uitbetalen van het loon, eventuele tuchtsancties, ontslagen en arbeidsongevallen waarbij de aansprakelijkheid betwist wordt. Als werknemer is het volledig normaal dat u zelf niet op de hoogte bent van de rechten die het werknemersstatuut u bieden. Uw werkgever moet zich aan wetten en regelgevingen houden en in geval hij dit niet doet, kan u daar tegen in gaan. Om goed te weten wat uw rechten zijn, maar minstens even belangrijk wat uw plichten zijn, kan u zich laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Hij kent de wetgeving door en door en kan u advies geven, bemiddelen en de zaak voorleiden bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Advocaten ontslagrecht

Een ontslag, al dan niet verwacht, heeft voor u als werknemer grote gevolgen zowel op uw professionele als op uw privé leven. Om werknemers te beschermen tegen willekeur van werkgevers, werd het ontslagrecht in het leven geroepen en uitgebreid uitgewerkt. Als u een arbeidsovereenkomst heeft en u zich niet meer in de proefperiode bevindt, mag uw werkgever u niet zonder reden ontslaan. Hij kan dit wel in geval van bijvoorbeeld een reorganisatie, een verwijtbaar handelen van uw kant, langdurige ziekte of een verstoorde arbeidsrelatie. Maar ook dan moeten bepaalde procedures stipt gevolgd worden.
Uw advocaat ontslagrecht zal erop toezien dat uw ontslag gerechtvaardigd is, dat u uitbetaald krijgt waar u recht op heeft en dat de administratieve afhandeling correct verloopt. In geval aan één van deze zaken niet voldaan wordt, zal hij uw rechten verdedigen en procederen en pleiten voor u.

Advies bij een geschil

Vaak hebben werknemers een zekere schroom om een advocaat arbeidsrecht onder de arm te nemen in geval van een geschil met de werkgever. Verschillende redenen kunnen hiervoor te bedenken zijn, toch is het niet raadzaam. Bij een beginnend geschil kan nog bemiddeld worden waardoor de zaak niet verder escaleert. Bij een vergevorderd geschil kan ervoor gezorgd worden dat de werknemer een gunstige regeling krijgt bij ontslag. U doet er in elk geval goed aan minstens het advies in te winnen bij een arbeidsrecht advocatenkantoor, u hebt hier namelijk niets bij te verliezen en kunt er alleen maar bij winnen.

Kosten voor arbeidsrecht advocaat

De salarissen in de advocatuur zijn best wel hoog en de mogelijkheid bestaat dat u zelf niet in staat bent dit te betalen. Deze kost kan u echter vermijden door een verzekering af te sluiten die een vergoeding voor rechtsbijstand omvat of door lid te worden van een werknemersbond die voor haar leden ook in werk gerelateerde juridische bijstand voorziet. Zo heeft u toch de mogelijkheid om u recht te halen mocht dat van toepassing zijn.

Wat te doen als uw klanten hun facturen niet betalen?

0

Iedere ondernemer herkent het wel. Dagelijks wordt er binnen uw bedrijf hard gewerkt om alle klanten hun bestelde producten en diensten correct en snel te leveren, om dan tot de vaststelling te komen dat één of meerdere facturen onbetaald blijven. U probeert zelf eerst contact op te nemen met uw klant want het kan natuurlijk om een vergetelheid gaan die snel wordt rechtgezet. Als blijkt dat uw klant ook na het contact niet geneigd is om de openstaande rekening te betalen, hebt u gelukkig nog andere mogelijkheden voor hulp bij de incasso.

Mogelijkheden voor hulp bij incasso

Het is voor uzelf vaak moeilijk om veel aan te dringen bij uw klant op betaling. U weet dat u recht heeft op het geld, maar u wilt in geen geval de toekomstige relatie met uw klant op het spel zetten. Door het inschakelen van externe hulp, kunt u dit probleem omzeilen.

Een incassobureau inschakelen

Via een incassobureau kunt u in een minnelijke fase de onbetaalde rekening laten innen. Het incassobureau zal contact opnemen met uw klant en hem tot betaling aansporen, en vaak lukt dit ook wel. Medewerkers van een incassobureau hebben echter geen bevoegdheid tot een juridische incasso als uw klant ook naar hun vraag tot betaling geen oren heeft. In dit geval moeten zij het dossier doorspelen aan een deurwaarder of incasso advocaat die over meer bevoegdheden beschikt.

Beroep doen op een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die benoemd wordt door de Koning en beëdigd door de rechtbank. Hij heeft de wettelijke bevoegdheid tot het leggen van beslag op bezittingen en loon van de schuldenaar om zo tot de betaling van uw openstaande factuur te komen. Vaak zal een deurwaarder eerst een minnelijke fase hanteren en dan pas overstappen op een gerechtelijke procedure. Op basis van een vonnis van de rechtbank mag hij dwang tot betaling uitoefenen.

Samenwerken met een incasso advocaat

Als u beslist om het dossier van een openstaande factuur over te dragen aan een incasso advocaat, kiest u voor degene met wettelijk de meeste bevoegdheden op dit vlak. Anders dan bij een gerechtsdeurwaarder gaat het incassorecht van een advocaat ook voorbij de landsgrenzen en mag hij procederen voor bedragen die hoger liggen dan 25000,00 euro.
Hulp bij een incasso door een incasso advocaat heeft u de breedste waaier aan mogelijkheden. Ook hier kan eerst geprobeerd worden om tot een minnelijke schikking te komen met uw klant, maar er kan en zal ook een gerechtelijke procedure gestart worden om u te geven waar u recht op hebt. Incasso advocaten werken ook vaak volgens het no cure no pay principe waardoor samenwerken met een advocaat voor u niet duurder hoeft te zijn dan met een incassobureau. Het grote voordeel is natuurlijk dat u het dossier niet meer moet overdragen omwille van een overschrijding van de wettelijke bevoegdheden. Uw incasso advocaat kan uw dossier van de eerste tot de laatste stap in handen nemen.

Wat kost een rechtszaak?

0

Voor je naar de rechtbank stapt, wil je natuurlijk graag weten wat je dat zal kosten. Pas dan kan je namelijk de afweging maken of de kosten zullen opwegen tegen wat je erbij te winnen hebt. De vraag “hoeveel kost een rechtszaak?” is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. De totale kosten voor een rechtszaak hangen af van de aard van de zaak, de complexiteit ervan en de tijd die de hele procedure in beslag neemt. Deze factoren maken het moeilijk om er een concreet bedrag op te kleven, maar we kunnen je wel al meegeven met welke kostenposten je rekening zult moeten houden.

Kosten van de juridische procedure

Kosten voor een advocaat

In veel rechtszaken zal je een advocaat onder de arm nemen als je betrokken partij bent. Je doet er dan ook goed aan om vooraf aan jouw advocaat een raming te vragen van zijn kosten. Hiervoor zal aan de ene kant het uurtarief dat hij aanrekent belangrijk zijn, maar ook de tijd die hij schat nodig te hebben voor het afhandelen van de hele procedure.

Kosten voor een deurwaarder

In een rechtszaak worden de partijen die voor de rechter moeten komen hiervan steeds op de hoogte gesteld door middel van een dagvaarding die enkel door een deurwaarder betekent mag worden. Degene die de rechtszaak aanspant zal hiervoor de kosten betalen.

Kosten voor deskundigen

Van een rechter wordt verwacht dat hij in ieder dossier een doordachte en weloverwogen beslissing neemt. Om dit te kunnen doen, kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om door experts onderzoek te laten verrichten. Het spreekt voor zich dat hieraan kosten verbonden zijn.

De proceskosten

Wat zijn proceskosten vraag je je misschien wel af. Wel, dit zijn de zogenaamde griffierechten die betaald moeten worden bij de start van een procedure. Voor het bepalen van dit bedrag wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, het gevorderd bedrage en met de rechtspersoon (organisatie of particulier).

Kosten voor een beroep bij de rechtbank

Als er door een, in de rechtszaak betrokken partij, hoger beroep wordt aangetekend, zullen de kosten van dit beroep zowel op de eiser als op de gedaagde verhaald worden. Na afloop van de zaak kan de rechter beslissen om deze kosten te verhalen op de verliezende partij.

Zoals te lezen valt, is de vraag “Hoeveel kost een rechtszaak?” niet zomaar te beantwoorden. De kosten voor het aanspannen van een rechtszaak hangen van tal van verschillende factoren af die bij aanvang vaak moeilijk in te schatten zijn. Jouw advocaat kan je wel op weg helpen om je hier een idee van te vormen, maar dit zal slechts bij benadering zijn. Komt de rechtbank snel tot een beslissing, moeten er bijkomende onderzoeken gebeuren, moet er meer dan een keer gepleit worden, dit zijn nog maar enkele van de zaken die een rol zullen spelen.

Het loont dan ook in de meeste geschillen de moeite om te proberen de rechtszaak te vermijden en te kijken of je tot een tot een onderlinge overeenkomst kan komen met elkaar.

Omgangsregeling voor kinderen: hoe werkt dat?

0

Omgangsregeling voor de kinderen: hoe werkt dat?

Ongetwijfeld is de zorg voor de kinderen voor u beiden na een echtscheiding het belangrijkste wat moet geregeld worden. U wilt beiden uw verantwoordelijkheid opnemen en beiden instaan voor een goede opvoeding. Niet toevallig is dit dan ook vaak het grootste discussiepunt in het hele echtscheidingstraject.
Hoe de tijd tussen beide ouders uiteindelijk verdeeld wordt, noemen we de omgangsregeling. We bespreken graag even samen met u wat dit precies betekent.

Ook de kinderen zijn betrokken partij in de echtscheiding

De beslissing om te scheiden nemen u en uw partner, maar dat wil niet zeggen dat jullie hierin de enige betrokken partijen zijn. Of ze nu achter de beslissing staan of niet, ook voor de kinderen zal er veel veranderen in hun leventje en de impact daarvan mag niet onderschat worden, ze zullen hun tijd namelijk voortaan moeten verdelen tussen mama en pap. Hen actief betrekken, luisteren naar hun mening en hun belang steeds voorop stellen is dan ook vast en zeker aan de orde.

Praktische uitwerking van de omgangsregeling voor de kinderen

De omgangsregeling kent in principe geen vast omlijnde regels en is vrij in te vullen naar uw specifieke situatie. Hierbij zullen zaken als uw werksituatie, de schoolomgeving van de kinderen, de aanwezigheid van opvangmogelijkheden en dergelijke meer een rol spelen.

Onderlinge overeenkomst

Het ideale scenario is dat waarbij u en uw partner in onderlinge overeenkomst een regeling kunnen uitwerken waarin iedereen zich kan vinden. U hoeft dan enkel nog de omgangsregeling voor te leggen aan de rechtbank die ze zal bekrachtigen.

Beslissing door de rechter

Lukt dit niet, dan zult u beiden een advocaat voor de omgangsregeling onder de arm moeten nemen. Beide advocaten kunnen dan een regeling of co ouderschap aanvragen bij de rechtbank. In dit geval het zal uiteindelijk die rechtbank zijn die de beslissing zal nemen na alle partijen gehoord te hebben. Hoelang duurt een rechtszaak voor de omgangsregeling voor de kinderen vraagt u zich dan wellicht af. Hier is moeilijk een tijdsduur op te plakken. Veel hangt af van de bereidwilligheid van alle partijen om tot een oplossing te komen. Iedere echtscheiding is uniek en er moet met alle aspecten rekening gehouden worden voor er kan beslist worden.

Gevolgen van de omgangsregeling

Hou er rekening mee dat ook de omgangsregeling voor de kinderen die door de rechtbank uitgesproken of bekrachtigd wordt niet vrijblijvend is. U dient zich hier beiden aan te houden. Doet u dit niet dan riskeert u terug voor de rechtbank te komen met alle gevolgen van dien. Ook voor de kinderen zelf is dit belangrijk, het heeft hen een houvast op de situatie en hun leven.

Zijn er op een bepaald moment veranderingen in de situatie van één van de partijen, dan kan de regeling steeds aangepast worden hieraan.

In ieders belang doet u er goed aan om tot een onderlinge omgangsregeling voor de kinderen te komen zonder die beslissing aan de rechter over te laten. Op lange termijn zal dit voor een betere verstandhouding en meer structuur voor de kinderen zorgen.