Home Blog

Wat is het juridisch loket?

0

Het Juridisch Loket werd in 2004 als stichting in Nederland opgericht en wordt sinds die tijd voor de werkzaamheden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor die tijd waren er de Bureaus voor Rechtshulp. Doel van het Juridisch Loket is het verlenen van gratis juridisch advies aan de burger.

Iedereen moet toegang krijgen tot het recht

In Nederland geldt nog steeds het principe dat iedereen toegang moet kunnen krijgen tot het recht en het rechtssysteem, ongeacht afkomst of sociale klasse. Vooral voor mensen met een lager inkomen is het uurloon van een advocaat niet haalbaar en dus zullen zij sneller afzien van het zoeken naar hulp. Om hen niet uit te sluiten van dit recht op advies en bijstand, kunnen zij terecht bij het Juridisch Loket.
Zakelijke vragen van ondernemers zijn hier niet te behandelen en dienen bij de diverse daarvoor voorziene instanties gesteld te worden.

Juridisch advies en juridische bijstand

Wie aanklopt bij het Juridisch Loket, kan daar alle vragen stellen die een eerstelijns juridische kijk op de zaak vereisen. Dit kan gaan over problemen met een huurcontract, problemen met de werkgever, een overmatige schuldenlast of problemen met de politie, om maar enkele voorbeelden te geven. Na het voorleggen van jouw probleem zal het Juridisch Loket zelf een antwoord kunnen geven of zullen zij doorverwijzen naar een daarin gespecialiseerde advocaat. Burgers die doorverwezen werden naar een advocaat zullen hiervoor in de meeste gevallen enkel de eigen bijdrage moeten betalen.

Er is ook een rechtswinkel bij jou in de buurt

Iedereen de kans bieden op advies op juridisch vlak gaat niet alleen om de financiële kant. Ook de bereikbaarheid speelt hierin een grote rol. Met ongeveer 40 afdelingen verspreid over het hele land, is het voor iedereen mogelijk een loket te vinden dat bereikbaar is. Enkele van de grootste afdelingen zijn het Juridisch Loket Amsterdam, het Juridisch Loket Rotterdam en het Juridisch Loket Den Haag.

Wat is het Juridisch Loket? Een laagdrempelige, makkelijk en bereikbare en financieel haalbare oplossing voor wie geconfronteerd wordt met een juridisch probleem en daar graag een degelijke en professionele oplossing wil voor vinden.

Wat is een pro deo advocaat?

0
lawyer working with upset female client in office

Het leven kent hoogtepunten (huwelijk, werken, wonen, gezondheid) en op deze gebieden ook dieptepunten. Zowel de hoogtepunten als de dieptepunten, in iemands leven, kunnen (ongewild) conflicten opleveren.

Vaak gaan betrokkenen bij conflicten door een zware emotionele periode en moeten de partijen gesprekken voeren om tot afspraken en regelingen te kunnen komen. Dikwijls is daarbij de hulp van een deskundige nodig. Een pro deo advocaat is zo’n professional die conflicten mee kan helpen oplossen. Wat is een pro deo advocaat en wat doet een pro deo advocaat eigenlijk?

Het oplossen van conflicten met behulp van een advocaat

Met de term “pro deo” wordt de dienstverlening van een advocaat bedoeld. Deze dienst (pro deo betekent letterlijk voor god, dus voor niets) wordt gebruikt door advocaten die hun cliënten bijstaan met financiële hulp van de overheid. Deze vorm van pro deo dienstverlening wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. De pro deo advocaat ontvangt in deze situaties een gedeelte van zijn kosten vergoed door de overheid.

Wanneer een pro deo advocaat om hulp vragen?

De vuistregel bij het inschakelen van een advocaat is, dat deze zijn kosten altijd vergoed krijgt. Het kan zijn dat iemand geen geld heeft om een advocaat te betalen. Er kan dan een beroep worden gedaan op een pro deo advocaat. Maar wat is een pro deo advocaat eigenlijk en wanneer een pro deo advocaat om hulp vragen?

Een pro deo advocaat doet feitelijk dezelfde werkzaamheden als ieder andere advocaat. Ook een pro deo advocaat streeft naar een zo gunstig mogelijke oplossing voor zijn cliënten. Daarnaast zijn er voorwaarden van de rechtspraak die het inschakelen van een advocaat verplichten. In alle denkbare situaties, dat er een verschil van mening/inzicht is, is het raadzaam om een deskundige (advocaat) te raadplegen.

Wat doet een pro deo advocaat voor zijn cliënt?

Het is duidelijk, wanneer er een (juridisch) geschil is, dat men in de regel ook (juridische) hulp nodig heeft. Daarbij is de situatie, de soort rechtszaak en de rechterlijke instantie die bij het geschil betrokken is, bepalend of een advocaat moet worden ingeschakeld.

De pro deo advocaat regelt vanaf het eerste contact alle regelzaken en daarbij loopt de meeste communicatie per telefoon, mail, facetime en per post. Een pro deo advocaat geeft advies, bemiddelt tussen partijen en voert onderhandelingen, bewaakt de termijnen, maar zijn primaire taak is altijd het behartigen van de belangen van zijn cliënten.

Wie betaalt een pro deo advocaat?

Het uitgangspunt bij het inschakelen van een advocaat is, dat de werkzaamheden van de advocaat worden betaald. Daarom geeft de advocaat, op zijn website of in het eerste contact, altijd aan op welke wijze de kosten moeten worden betaald. Worden de kosten (gedeeltelijk) gefinancierd door de overheid, dan verzorgd de advocaat de aanvraag. Daarbij wordt ook de hoogte van de eigen bijdrage bepaald.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het aanwezige vermogen. De aanvraag wordt afgehandeld door de Raad voor Rechtsbijstand en deze stelt ook, op basis van de gegevens van de belastingdienst en de gemeente, de hoogte van de te betalen eigen bijdrage vast. De vastgestelde eigen bijdrage wordt betaald aan de pro deo advocaat.

Een pro deo advocaat kan dus een hele goede oplossing zijn om je bij te staan en om de ontbrekende kennis aan te vullen. Hij of zij kan je tijdens de processen en procedures juridisch met zijn kennis en ervaring heel goed ondersteunen.

Wat kan rechtsbijstand voor mij betekenen?

0
Portrait of pensive female lawyer at her table

Rechtsbijstand wil niet meer en niet minder aangeven dat er bijstand wordt verleend in een geschil. Daarbij gaat het in de regel om een juridisch geschil. Bij het verlenen van juridische ondersteuning spelen twee aspecten. Het ene aspect gaat om het leveren van juridische kennis en bij het andere aspect gaat het om het bieden (op termijn) van financiële verlichting (na het oplossen van het geschil).

In het dagelijks leven valt steeds meer op dat het leven (juridisch) steeds ingewikkelder wordt. De samenleving wordt complexer en ook de wet- en regelgeving vragen steeds meer om specialistische kennis. Het is dan ook logisch dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op een advocaat.

Rechtsbijstand advocaat

Als er een geschil is of als je denkt dat je een geschil hebt, dan is vaak de gewenste uitkomst een morele genoegdoening. Bijvoorbeeld eerherstel of een financiële compensatie. Ook dan is het raadzaam om een gespecialiseerde rechtsbijstand advocaat te raadplegen. Samen kan er worden nagegaan of een te voeren procedure zinvol is. Soms kan een door de rechtsbijstand advocaat geschreven klachtenbrief al voldoende zijn.

De kosten zijn minder en het bespaart veel tijd en energie van een rechtsgang naar de rechter. Daarbij zal de advocaat in de regel ook met zijn cliënt bespreken dat gelijk hebben niet altijd zal leiden tot gelijk krijgen. De advocaat zal ook dan ondersteuning bieden en bespreken hoe er met die situatie het beste in de praktijk kan worden omgegaan.

Recht op rechtsbijstand

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het inwinnen van juridisch advies of juridische ondersteuning in de gang naar de rechtbank. Als de rechtsbijstand niet kan worden betaald, dan is er de mogelijkheid van een financiële ondersteuning van de overheid. Tijdens het eerste gesprek komt de betaling en de wijze van betaling van de kosten van de advocaat aan de orde.

De advocaat zal vooraf zo goed mogelijk proberen te berekenen en uit te leggen wat de kosten van zijn dienstverlening zijn. Als er bij het recht op rechtsbijstand recht bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zal de advocaat dit met de Raad voor de Rechtsbijstand regelen. Er moet wel altijd een eigen bijdrage aan de advocaat voor zijn werkzaamheden worden betaald.

Juridisch advies en ondersteuning door belangenverenigingen

Bij een geschil is het altijd goed om te kijken of er deskundige juridische hulp ingeroepen kan worden. Zo zijn veel mensen lid van een belangenvereniging. Belangenverenigingen zijn bijvoorbeeld de ANWB, de Consumentenbond en huiseigenaren zijn vaak aangesloten bij de Vereniging Eigen Huis en een werknemer is vaak lid van een werknemersvereniging.

Deze belangenverenigingen hebben voor hun leden op hun vakgebied een eigen juridische afdeling. Deze organisaties verlenen aan hun leden vaak advies en kosteloze juridische ondersteuning. De rechtsgebieden waarop bij belangenorganisaties juridisch advies en ondersteuning kan worden ingewonnen is echter beperkt.

Gratis juridisch advies door het Juridisch Loket

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op rechtsbijstand en daarom biedt de overheid vanuit 30 vestigingen juridisch advies aan. Daarnaast zijn er in veel gemeenten rechtswinkels die gratis juridische hulp verlenen. Zodra het te specialistisch wordt, wordt er doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat.

Kent u de Nederlandse Orde van Advocaten al?

0

Misschien heeft u de naam Orde van Advocaten wel al eens horen vallen, maar weet u niet precies wat het nu echt betekent en wat die raad concreet allemaal doet. In Nederland is het zo dat iedere advocaat van rechtswege deel uitmaakt van deze beroepsorganisatie die op verschillende manieren instaat voor een kwaliteitsvolle advocatuur. Iemand die niet op de ledenlijst of het tableau van deze orde staat, is geen advocaat en mag zich deze titel ook niet aanmeten. We gaan graag even dieper in op waar de Nederlandse Orde van Advocaten, kortweg NOvA, voor staat.

Iedere burger moet toegang hebben tot het recht

Iedere burger in Nederland die behoefte heeft aan juridisch advies of juridische bijstand moet hiervoor de hulp van een advocaat kunnen inroepen. Dit geldt ook voor mensen die zelf niet over de financiële middelen beschikken hiervoor, ook zij moeten toegang tot het recht krijgen. U kunt bij de Orde van Advocaten terecht voor het raadplegen van een database waarin alle geregistreerde advocaten zijn opgenomen die u verder kunnen helpen in uw geschil.

De kwaliteit van de advocatuur

Wie een advocaat onder de arm neemt, moet kunnen rekenen op een deskundige en betrouwbare dienstverlening. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Orde van Advocaten een aantal kernwaarden opgenomen in de Advocatenwet die door iedere advocaat moeten gerespecteerd worden. Advocaten moeten onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, vertrouwelijk en integer zijn. De orde staat in voor het toezicht op de naleving van deze kernwaarden.

Het waken over de opleiding

Een advocaat kan zijn opdracht pas naar behoren uitvoeren als hij daarvoor de voorzien opleiding volgt die voldoet aan alle beroepsgebonden vereisten. Doorheen de loopbaan moeten ook bijscholingen gevolgd worden, omdat het recht een materie is die steeds aan wijzigingen onderhevig is. Het is dan ook de taak van de Orde van Advocaten om erover te waken dat de beroepsopleiding voldoet aan alle noden van het werk van advocaat. Alleen dan kan er sprake zijn van deskundige en professionele dienstverlening naar alle mensen die juridische bijstand nodig hebben van een advocaat.

Mediation als oplossing bij vastgelopen conflicten

0

Koppels die besloten hebben om te gaan scheiden, gaan door een zware en emotionele periode die de nodige conflicten met zich kan meebrengen. De droom van het perfecte huwelijk is er niet meer en heeft plaatsgemaakt voor het treffen van regelingen en het maken van afspraken om elk een eigen weg te gaan. Hoe goed de bedoelingen vaak ook zijn, oplopende emoties kunnen ervoor zorgen dat de communicatie spaak loopt en oplossingen mijlenver weg lijken te liggen. Tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, lijkt helemaal uitgesloten. Een mediator helpt hier om de dialoog terug op het juiste pad te krijgen.

Wat doet een mediator?

Een mediator is een onafhankelijk en neutraal bemiddelaar die het scheidende koppel helpt om terug rond de tafel te gaan zitten. Door het stellen van vragen zullen de wensen, argumenten en standpunten van beide partijen kenbaar gemaakt worden en kan van daaruit verder op een open en constructieve manier naar een oplossing gezocht worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat beide partijen hier vrijwillig aan deelnemen, mediation kan namelijk nooit verplicht worden. Het grote voordeel aan mediation is dat als het partijen lukt om tot een oplossing te komen waar beiden zich in kunnen vinden, de tussenkomst van advocaten en een opgelegde beslissing door de rechter kan vermeden worden.

Hoe word je mediator?

Om mediator te worden is er geen specifieke opleiding vereist, het wordt gezien als een vrij beroep dat iedereen mag uitoefenen. In de praktijk zien we echter meestal mensen die een juridische achtergrond hebben en zich van daaruit via diverse opleidingen hebben omgeschoold tot mediator. Er bestaan tal van opleidingen en opleidingscentra waar de specifieke kennis kan aangeleerd worden en waar de vereiste vaardigheden kunnen aangescherpt worden. Opleidingen spitsen zich veelal toe op communicatie, dialoog, conflicthantering enzoverder. Voor wie zich wil aansluiten bij de Mediator Federatie Nederland is wel een slagen in de kennistoets vereist.

Wat verdient een mediator?

Omdat mediator een vrij beroep is, staat het de mediator zelf vrij om een tarief vast te leggen. Dit kan gaan over uurtarieven of tarieven per sessie. Veel in dit tarief zal afhangen van de genoten opleidingen, de ervaring en het al dan niet aangesloten zijn bij de federatie. Om toch een idee te geven, je kunt gemiddeld op 150 euro per uur rekenen als je naar een mediator gaat.


Dus kort samengevat: wat doet een mediator? Op een neutrale en onafhankelijke manier bemiddelen in conflicten die vastgelopen zijn om zo een juridische strijd te vermijden. Communicatie, begrip en wederzijds respect vormen de rode draad doorheen het proces.

Ontslag tijdens zwangerschap: wat zijn je rechten?

0

Als je in loondienst werkt en zwanger bent of plannen hebt om zwanger te worden, vraag je je misschien wel af of dit gevolgen kan hebben voor je arbeidscontract. Een eenduidig antwoord is hier niet op te geven aangezien het zal afhangen van jouw specifieke soort contract. We doorlopen samen met jou de verschillende soorten met hun mogelijke gevolgen.

Ontslag bij een vast contract

Voor werknemers met een vast contract geldt een opzegverbod tijdens de zwangerschap, het zwangerschapsverlof en de 6 weken na het zwangerschapsverlof. Dit betekent dat een werkgever je dan niet kan of mag ontslaan omwille van jouw zwangerschap. Wel kun je nog steeds ontslag krijgen op staande voet, al zal dit grondig gemotiveerd en omwille van ernstige redenen moeten zijn, zoals bijvoorbeeld diefstal, fraude of agressie.

Ontslag tijdens de proeftijd of bij een tijdelijk contract

In beide gevallen kan hier een einde komen aan het contract als de reden daarvoor niet de zwangerschap is. Tijdens een proeftijd kan een werkgever je ontslaan als je niet voldoet, bij een tijdelijk contract stopt de samenwerking op de datum die in het contract vermeld staat.

Ontslag bij uitzendcontracten

Als het contract een uitzendbeding bevat, dan kan er een einde aan het contract gemaakt worden als jij jouw werk niet meer naar behoren kunt uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tillen van zware lasten. Is het uitzendbeding niet opgenomen in het contract, dan kun je niet ontslagen worden.

Zelf ontslag nemen tijdens je zwangerschapsverlof

Je kunt zelf altijd om welke reden dan ook ontslag nemen, dus zelf ontslag nemen tijdens je zwangerschapsverlof is perfect mogelijk volgens de voorwaarden opgenomen in je arbeidscontract. Of dit een goed idee is, is een andere vraag. Je kunt namelijk het recht op een werkloosheidsuitkering verliezen. Iets om goed over na te denken dus.

Zoals je hierboven al kon lezen, is een zwangerschap geen vrijbrief voor een werkgever om iemand te ontslaan, wel integendeel. De wetgever voorziet tal van beschermingsmaatregelen om ontslag tijdens een zwangerschap te voorkomen. Ben jij in de situatie dat ontslag tijdens je zwangerschap dreigt, vraag dan zeker raad aan een advocaat als je meent dat je rechten geschonden worden.

Wanneer heb je recht op een vast contract?

0

Als werknemer begin je in de meeste gevallen aan je nieuwe baan op basis van tijdelijke contracten. Dit is volkomen normaal en kan je zien als een soort van proefperiode. Het is namelijk zowel voor jou als voor je werkgever makkelijker om de samenwerking te stoppen op basis van een tijdelijk dan van een vast contract. Misschien is de werkgever niet helemaal overtuigd van jou troeven als werknemer of misschien had jij je de baan wel helemaal anders voorgesteld. Om te voorkomen dat het enen tijdelijke contract het andere blijft opvolgen en je nooit kans maakt op een vast contract, heeft de wetgever hier een wetgeving rond opgezet. We vertellen je er hieronder alles over.

Wanneer krijg je een vast contract?

De algemene bepalingen

De algemene regel is dat je na drie tijdelijke contracten met een maximum termijn van in totaal 3 jaar recht hebt op een vast contract. Hier wordt wel in rekening gebracht dat de termijn tussen twee contracten niet meer dan 6 maanden mag bedragen, anders begint de teller opnieuw te lopen.

De uitzonderingen

In sommige gevallen voorziet de CAO in een afwijking op de wettelijke regelgeving en mag het aantal tijdelijke contracten opgetrokken worden naar maximum 6 over een periode van maximum 4 jaar. Ook voor werknemers die in een leerwerkovereenkomst tewerkgesteld zijn, die als stagiair werken of jonger zijn dan 18 gelden afwijkende regels.

Laat je informeren over jouw contract

Zoals hierboven te lezen valt, is er niet zomaar een eenduidige lijn te trekken na hoeveel contracten je een vast contract moet krijgen. Alles hangt af van je werkregime, de geldende CAO en je statuut. De vraag wanneer je een vast contract krijgt, kan je best eens stellen aan de HR-dienst van het bedrijf waar je werkt. Zij kennen de wetgeving specifiek voor jouw bedrijf en kunnen je vast en zeker verder helpen.

Lees ook alles over het concurrentiebeding en wat je rechten hiermee zijn.

Het concurrentiebeding: wat is mijn recht?

0

Als je als werknemer beslist om je huidige arbeidsovereenkomst te beëindigen, betekent dit niet automatisch dat je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je werkgever. Werd in jouw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen, dan kun je niet zomaar overstappen naar een concurrerende werkgever en daar je vergaarde kennis en informatie gebruiken. Dit beding werd in het leven geroepen ter bescherming van werkgevers en kan voor jou wel degelijk verregaande gevolgen hebben.

Het opmaken van het concurrentiebeding

Arbeidsovereenkomsten in concurrerende sectoren waar gevoelige informatie omgaat, zullen over het algemeen een concurrentiebeding voor bepaalde tijd bevatten. Dit wil zeggen dat je na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst goed moet uitkijken waar je een nieuwe uitdaging aangaat. Een concurrentiebeding met tijdelijk contract komt in de praktijk minder vaak voor. In het beding moet schriftelijk vastgelegd zijn welke specifieke werkzaamheden niet mogen uitgeoefend worden en wat de gevolgen zijn van het niet naleven. Vaak gaat het hier dan om een schadevergoeding of dwangsom. Zowel de werkgever als werknemer moeten van de volledige inhoud van het beding op de hoogte zijn en moeten hier ook hun akkoord voor geven.

Jouw rechten

Als werknemer heb je eigenlijk geen voordelen bij een dergelijk beding. Het zal aanzienlijk je mogelijkheden voor nieuwe banen en werkzaamheden beperken en soms zelfs tot gevolg hebben dat je beter blijft waar je bent. Toch zijn er een aantal situaties waarin het beding nietig kan verklaard worden.

In eerste instantie doe je er goed aan de modaliteiten van het beding te bespreken met je werkgever. Misschien dat jullie in onderling overleg er samen uit komen en dat je het beding niet hoeft op te volgen. Ben je echter van mening dat het stopzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van een nalatigheid van je werkgever of werd je onder druk gezet om met het beding akkoord te gaan, dan kun je de nietig verklaring vragen. Als laatste kun je ook steeds een aanvraag tot nietigverklaring richten aan de bevoegde rechter. Hij zal dan oordelen of de aard van de nieuwe werkzaamheden het beding rechtvaardigen en eventueel een schorsing uitspreken.

Waarom een advocatenkantoor laten meekijken bij het opstellen van contracten?

0

Ondernemers, maar ook particulieren, kunnen soms terughoudend zijn om een ​​advocaat over specifieke (bedrijfs-)contracten voor advies te bellen, zelfs als ze weten dat dit waarschijnlijk wel zou moeten. Want als er hier namelijk niet een advocaat bij betrokken is, dan kunnen zelf opgestelde contracten – of wellicht het ontbreken daarvan – ernstige gevolgen met zich mee brengen. Je zou zo mogelijk veel meer voor een bepaalde dienst of service kunnen betalen dan zou mogen, het recht op waardevolle eigendommen verliezen of jezelf op deze wijze aan onnodige zakelijke en financiële risico’s blootstellen, waaronder dure rechtszaken.

Elke contractenrecht advocaat zal jou al vlot vertellen dat het gebruik van een slecht geschreven of wellicht niet bestaand contract jou veel meer geld kan kosten dan het betalen van een advocaat om dit op een gepaste manier voor jou te doen. We bespreken hier daarom een aantal redenen waarom advocaten jou uiteindelijk geld op contracten kunnen besparen.

Gemakkelijker af te dwingen in de rechtbank

Een contract dat opgesteld of door een advocaat beoordeeld is, is gemakkelijker af te dwingen in de  rechtbank. Het hele punt van een contract is namelijk dat jij het in de rechtbank of via arbitrage kunt afdwingen als de andere partij niet doet wat zij geacht wordt te doen. Een contract met een algemene vorm of een contract dat je zelf schrijft, is mogelijk niet altijd afdwingbaar. Mondelinge afspraken zijn altijd moeilijk af te dwingen en zijn ook niet voor bepaalde typen transacties rechtsgeldig.

Veel bedrijven (vooral in het buitenland) maken bijvoorbeeld gebruik van arbeidscontracten waarbij werknemers een concurrentiebeding ondertekenen. Als jij hier een algemeen contract voor gebruikt, dan kan een bedrijf hier niet altijd gebruik van maken als een werknemer vertrekt en een in de buurt een concurrerend bedrijf of online start. Het is hierbij belangrijk om een ​​advocaat jouw contracten op te laten stellen of de contracten die jij zelf voorbereidt, te herzien.

Een door een advocaat opgesteld of beoordeeld contract is volledig

 

Door een contractenrecht advocaat bij het opstellen of herzien van jouw (bedrijfs-)contract te betrekken, kan je een hoop risico’s en dure geschillen vermijden. Advocaten zijn namelijk speciaal opgeleid om contracten te schrijven waarin duidelijk uitgelegd wordt wat elke partij gaat doen en om bij eventuele problemen te anticiperen. Wanneer zij contracten beoordelen die door andere personen geschreven zijn, letten advocaten zodoende op de belangrijkste termen die mogelijk ontbreken en stellen ze indien nodig aanvullende ‘standaard’ clausules voor.

Een advocaat kan soms betere contractvoorwaarden afdwingen

Advocaten schrijven hun contracten veelal op een manier die in het voordeel van hun cliënten is. Een contractenrecht advocaat met ervaring weet wat de gebruikelijke contractvoorwaarden zijn. Een advocaat kan daarnaast belangrijk advies over typische contractvoorwaarden geven of een zakelijk contract schrijven dat de voorwaarden in jouw voordeel verlegt, waardoor je mogelijkerwijs duizenden euro’s besparen kunt. 

Als een andere partij het contract opstelt, dan mag jij verwachten dat hun advocaat hetzelfde heeft gedaan. Jouw advocaat kan dit contract herzien en jou over redelijke voorwaarden of speciale onderhandelingsstrategieën adviseren. Commerciële huurovereenkomsten zijn als voorbeeld bijna altijd in het voordeel van de verhuurder.

Een goede advocaat weet welk standaardcontract nodig is

Een bekwame advocaat kan heel snel alle contracten identificeren die jij nodig hebt om jezelf of jouw bedrijf te beschermen. Dit kan een arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst zijn, maar tevens een samenlevingscontract of een contract met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Goed juridisch advies over contracten krijgen kan cruciaal voor het succes van kleine bedrijven zijn of voor een persoonlijk welbehagen zoals in het geval van een samenlevingscontract, waarin allerlei belangrijke afspraken vastgelegd worden.

Als jij dus kortom belangrijke contracten nodig hebt of deze graag wilt laten controleren, ga dan zeker op zoek naar een betrouwbare en deskundige contractenrecht advocaat. Dit kan jou veel problemen en soms ook geld besparen.

De voordelen van een rechtsbijstandverzekering

0

De meeste mensen weten wel wanneer en hoe ze aanspraak moeten maken op hun inboedelverzekering: er is brand geweest, er is ingebroken of er is schade in jouw woning ontstaan. Maar hoe zit het met een rechtsbijstandverzekering? Welke extra dekking of bescherming biedt deze verzekering jou naast je standaard inboedelverzekering?

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

Dit type bescherming dekt jou bij allerlei juridische procedures die te maken hebben met jouw woning, werk, overlijden of persoonlijk letsel.

Het bestaat om te kunnen betalen voor elke juridische vertegenwoordiging die jij maar nodig hebt, maar houd er rekening mee dat jij hierbij niet altijd je eigen advocaat kunt uitkiezen. Een rechtsbijstandverzekering  kan jou ook helpen specifieke verliezen terug te vorderen die bijvoorbeeld niet door jouw inboedelverzekering gedekt worden.

Het is ook goed om hierbij te onthouden dat het verkrijgen van juridische bescherming geen wettelijke vereiste is. Plus dat het bij sommige inboedelverzekeringen al automatisch is inbegrepen en het bij andere een optioneel iets is.

Elke verzekeraar biedt verschillende niveaus van rechtsbijstand bescherming aan. Hier zijn enkele van de standaard zaken die een rechtsbijstandverzekering voor thuisgebruik zou kunnen dekken:

  • Het dekken van juridische kosten voor eigendomsgeschillen
  • Geschillen over het dienstverband van jezelf of een gezinslid
  • Een juridische verdediging voor een breed scala aan situaties, meestal met betrekking tot werkgelegenheid
  • De kosten en uitgaven als jij het slachtoffer van klinische nalatigheid bent geworden
  • Juridische vertegenwoordiging na persoonlijk letsel: voor als jij gewond bent geraakt en de andere partij de verantwoordelijkheid ontkent, of als iemand bij jouw accommodatie gewond is geraakt en hiervoor een claim indient
  • Juridisch advies als een klusjesman erg slecht werk bij jou thuis heeft verricht, tezamen met de juridische vertegenwoordiging ervan

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering niet?

Nadat we hierboven een aantal zaken hebben aangegeven die onder een rechtsbijstandverzekering vallen, behandelen we hier nog enkele belangrijke dingen die het niet behandelen zal:

  • Huwelijksgeschillen en echtscheiding
  • Eventuele geschillen waar jij al bij betrokken was voordat je de polis afsloot
  • De juridische vertegenwoordiging na een illegale activiteit of arrestatie
  • Geschillen die met jouw auto te maken hebben, want daar is veelal een aparte rechtsbijstandverzekering voor

Een rechtsbijstandverzekering helpt jou kortom met de juridische kosten rond een claim, zoals de voorbeelden die we hierboven hebben aangegeven. Aansprakelijkheidsclaims kunnen onder andere optreden als op het verzekerde adres iemand per ongeluk gewond is geraakt of hun persoonlijke eigendommen beschadigd zijn. Want als eigenaar of huurder van het onroerend goed ben jij wettelijk verantwoordelijk voor deze veroorzaakte schade.

Is de bescherming van een rechtsbijstandverzekering de moeite waard?

 

Dat is compleet aan jou om af te wegen. Het voordeel van zo’n verzekering af te sluiten is, dat als jij om welke reden dan ook voor één ​​van de bovengenoemde redenen juridische vertegenwoordiging nodig hebt, een rechtsbijstandverzekering bij bijvoorbeeld Diks jou voor slechts een paar tientjes per jaar een behoorlijke dekking kan bieden. Afhankelijk van de reden waarom jij namelijk juridische vertegenwoordiging nodig hebt, kunnen die kosten immers behoorlijk hoog zijn. Het is één van die verzekeringen waarvan je hoopt dat je deze nooit nodig zult hebben. Maar als de tijd daar is, zou je wellicht wel heel blij zijn dat je er gebruik van kan maken. Uiteindelijk is het aan jou om te beslissen of deze dekking aan je persoonlijke behoeften voldoet en of jij het je kunt veroorloven.