Home Blog

De kosten voor een testament opstellen

Hebt u er al eens bij stilgestaan wat u wil dat er met uw bezittingen gebeurt als u komt te overlijden? Als u niet over een testament beschikt, zullen de wettelijke regels van het erfrecht toegepast worden. Als u echter van mening bent dat er mensen zijn die u iets van uw bezittingen toewenst zonder dat ze tot uw erfgenamen behoren, zal een testament opmaken de enige manier zijn om u die zekerheid te bieden. De kosten hiervan beginnen gemiddeld rond een bedrag van € 500 incl. BTW. Verschillende zaken hebben echter invloed op dit bedrag. Stelt u wel een testament op dan voorkomt u dat erfgenamen later niet naar een erfrecht advocaat hoeven te stappen. We vertellen u hieronder meer over het opmaken van een testament.

Wat is een testament?

Met het opmaken van een testament wordt u de kans geboden om van de wettelijke erfregels af te wijken en een deel van uw bezittingen na te laten aan mensen of organisaties die u helemaal vrij kan kiezen. Bij organisaties kunt u bijvoorbeeld denken aan goede doelen of instituten voor wetenschappelijk onderzoek.

Het opmaken van het testament

Een testament is alleen geldig als het opgesteld wordt door een notaris en dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Uw notaris zal met u bespreken wat uw wensen zijn naar uw bezittingen en financiële middelen toe op de dag dat u komt te overlijden. Naast het luisteren naar uw wensen zal de notaris u bovendien ook advies geven over alle verschillende mogelijkheden die u hebt. U kunt bijvoorbeeld in een testament ook een voogd voor de kinderen aanwijzen of een executeur aanduiden die zorgt voor een correcte uitvoering van uw testament.

Het bestaan van een testament op uw naam zal vervolgens worden geregistreerd en het Centraal Testamentenregister. Het originele testament, voorzien van uw handtekening en de datum van ondertekening, zal tot aan uw overlijden in de kluis van de notaris bewaard worden. Stopt de notaris zijn activiteiten, dan worden alle testamenten overgedragen aan zijn opvolger.

De kosten

Aan een testament opstellen zijn kosten verbonden. Hoewel het niet mogelijk is hier een exact bedrag op te kleven, beginnen de kosten gemiddeld rond een bedrag van 500 euro inclusief BTW. Veel hierin zal ook afhangen van de omvang en de complexiteit van uw persoonlijke situatie en wensen. Aan een testament opstellen zijn kosten verbonden, maar het zal u een gerust gevoel geven te weten dat na uw overlijden uw bezittingen de bestemming krijgen die u zelf verkiest. Het is perfect mogelijk om voordien even bij de notaris van uw keuze te informeren naar de kosten ervan.

Hoewel we liever bij leven niet al te veel stilstaan bij de dood, is het toch een goed idee dit wel te doen en al bepaalde zaken van uw nalatenschap vast te leggen. Voor u een gerust gevoel en voor de nabestaanden geen discussies of misverstanden achteraf. Omdat aan een testament opstellen kosten verbonden zijn, vraagt u best op voorhand de nodige informatie op bij de door u gekozen notaris.

De verschillende rechtsgebieden: een overzicht

Het recht heeft een grote invloed op iedere burger en op de maatschappij als geheel. Wetten en regels moeten ervoor zorgen dat mensen weten wat mag en kan, wat niet mag en niet kan en wat de gevolgen zijn als die wetten overtreden worden. Omdat het recht als geheel zo uitgebreid en bovendien erg complex is, werd het onderverdeeld in verschillende rechtsgebieden.

Welke rechtsgebieden zijn er voor jou als burger?

Door de onderverdeling van het recht in verschillende rechtsgebieden, kunt u als burger ook rekenen op professioneel advies en bijstand van advocaten die zich in één van die takken gespecialiseerd hebben. We zetten de deelgebieden waarmee u als burger het meest kans loopt om ermee in contact te komen voor u op een rijtje.

Familierecht

Onder het familierecht, ook soms het personenrecht genoemd, houdt zich bezig met alle facetten van de geboorte, de afstamming, het huwelijk en de echtscheiding. Bijkomend kan hier ook het erfrecht onder gerekend worden, zij het dan dat dit een apart onderdeel vormt.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht vormt de wettelijke basis voor de verhouding tussen de burgers en de bestuursorganen. Die laatste mogen namelijk enkel handelingen stellen die bij wet geregeld en vastgelegd werden. U kunt bij bestuursrecht bijvoorbeeld denken aan verkeershandhaving, milieuwetgeving, vreemdelingenrecht, belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zoals u ziet is het bestuursrecht een erg brede noemer en krijgt iedere burger er vroeg of laat wel mee te maken.

Arbeidsrecht

Tussen werkgevers en werknemers bestaan wederzijdse rechten en plichten en die worden bepaald in het arbeidsrecht. Zowel het individueel en het collectief arbeidsrecht als het ontslagrecht vormen belangrijke onderdelen van dit rechtsgebied en zijn dan ook het best gekend. Geschillen over arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld zijn veel voorkomende materie binnen het arbeidsrecht of de manier waarop iemand ontslagen wordt.

Strafrecht

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, als u zelf een misdrijf hebt gepleegd of als u van een misdrijf wordt beschuldigd, komt u in contact met het strafrecht. In het strafrecht zal een strafrechter beoordelen of iemand wel of niet schuldig is en zal hij daar voor de dader een correcte en proportionele straf voor bepalen.

Als burger weet u niet altijd goed tot welke instantie en tot welke rechter u zich moeten wenden in geval van een geschil. U doet er dan ook goed aan om, als u meent in uw rechten aangetast te zijn, beroep te doen op een advocaat. Afhankelijk van de aard van de zaak, zal u advies gegeven worden, zal in uw zaak bemiddeld worden met de tegenpartij of zal de zaak voor de daarvoor bevoegde rechter gebracht worden.

Wat is de privacywet AVG?

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in alle landen van de Europese Unie. In Nederland verving de AVG de oude privacywet voor bescherming van persoonsgegevens en privacy. Dit heeft veel veranderd voor organisaties, bedrijven en inwoners van EU-landen qua plichten en rechten. Dit heeft veel juridische vraagstukken opgeleverd, waarbij ondersteuning van gespecialiseerde advocatenpraktijken een grote uitkomst is.

Het doel van de nieuwe privacy wet is om ieders grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer beter te regelen. In deze eeuw waarin IT-technologieën een grote vlucht hebben genomen, kon zo’n wet niet uitblijven. Vooral voor rechtspersonen was het een klus om hun beleid en werkwijze aan te passen. Inmiddels is er veel juridische expertise opgebouwd door gespecialiseerde advocaten die oplossingen op maat bieden.

Wat is AGV wet?

De AGV wet schrijft voor hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan en welke plichten ze hebben. Daarnaast regelt de wet de rechten van de personen wiens gegevens worden geregistreerd, verwerkt en opgeslagen. De AVG doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de betrokken instellingen, bedrijven of overheden. Zorgvuldig omgaan met privacy is een recht van ieder die gebruik maakt van hun diensten.

Legale grondslag

Ten eerste moet de organisatie die privé gegevens wil verzamelen voor een legale grondslag zorgen. Dat kan zijn: gebruikerstoestemming of schriftelijke overeenkomst, vitale noodzaak, wettelijke plicht, algemeen of gerechtvaardigd belang. Het specifiek aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming is in een aantal gevallen verplicht. Deze kan vanaf het begin samen met een advocaat het proces in goede banen leiden.

Maatregelen

De privacywet vraagt om maatregelen integraal en structureel op te nemen in het organisatiebeleid. Er moet vooraf nagedacht worden over (eventuele) risico’s en knelpunten in de verwerking van persoonsgegevens. Gespecialiseerde advocaten geven advies over beleidstukken, privacy statements, (sub)verwerkersovereenkomsten en de aanleg van een verwerkingsregister. Digitale en fysieke beveiliging van opgeslagen persoonsgegevens met een code is een strenge vereiste.

Privacy rechten

Elke betrokken persoon woonachtig in een EU-land heeft volgens dezelfde privacywet AVG een aantal rechten. Je hebt het recht op inzage en wijziging van jouw door een organisatie opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt recht op informatie en je mag bepalen of je persoonsgegevens overgedragen mogen worden. Ook heb je het recht op vergeten te worden, dat je persoonsgegevens op internet verdwijnen.

Uitzonderingen

De privacywet AVG heeft met betrekking tot politie, justitie en persvrijheid een aantal afwijkende bepalingen. Uitgebreide informatie over de privacywet kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt. Deze instelling behandelt ook klachten, waarbij als deze toegekend worden er flinke boetes opgelegd worden. Hoe groter het verwerkingsregister en hoe groter het betrokken belang, des te groter de verantwoording.

Een goede start voor een succesvolle bedrijfsovername

Veel huwelijken zullen waarschijnlijk succesvol zijn. Het slagingspercentage van een huwelijk wordt in de algemene statistieken op zo’n 50 tot 60 procent geschat. Maar dit succes zal zeker een flinke inspanning vereisen.

Een ander soortement huwelijk dat aantoonbaar nog veel meer inzet vereist, is een bedrijfsovername. Er was een paar jaar terug een internationaal onderzoeksrapport van Deloitte waaruit bleek dat ongeveer een kwart van alle deals direct al door de mand vallen. Deze nieuwe relaties voldeden namelijk niet aan de verwachtingen of maakten de beloften niet waar.

Er bestaat geen magische formule

Er is geen magische formule voor het succes van een partnerschap. De uitkomst van een succesvolle bedrijfsovername zal echter wel van een aantal belangrijke factoren afhankelijk zijn. Als je dit goed aanpakt, dan heeft de potentiële overname direct al een veel grote kans om te kunnen overleven. Als je daarbij ook maar één van de onderstaande factoren verwaarloost, dan zou een overname echter heel vlot spaak kunnen lopen.

Begrijp heel goed dat het niet alleen om integreren gaat

Een heel belangrijke stap in een overnameproces is over het algemeen het combineren van de activiteiten van beide partijen. Deze integratie van een over te nemen bedrijf moet dan heel expliciet op het ondersteunen van alle doelstellingen afgestemd worden. Ze moeten daarnaast uiteraard ook de deal van de overname rechtvaardigen. Een advocaat bedrijfsovername is de ideale partner die hier de juiste maatstaven kan stroomlijnen. 

Er zijn immers veel ondernemers die hierbij van kant-en-klare plannen en generieke werkmethoden gebruikmaken. Deze hebben veelal de neiging om teveel nadruk op het proces te leggen en de unieke aspecten van de samenwerking te negeren.

Op de wijze kunnen er al snel allerhande onhandige nieuwe regels en procedures aan het over te nemen bedrijf opgedrongen worden. Plus het niet voldoende transparant communiceren in deze fase kan ook heel vlot de doodsteek voor een overname zijn. In plaats daarvan moet je er absoluut voor zorgen dat je samen, met de advocaat die de bedrijfsovername begeleidt, de visies van elkaar op mekaar afstemt. 

Blijf heel scherp op de klanten gefocust

Klanten kunnen zich soms terecht zorgen maken over nieuwe processen en andere veranderingen binnen het overgenomen bedrijf. Ze kunnen denken dat er minder aan hun behoeften gedacht wordt, de samenwerking moeizamer verloopt of er andere negatieve gevoelens naar boven borrelen. Laat dit niet gebeuren. Zorg er optimaal voor dat het overgenomen bedrijf zeker dezelfde intimiteit bewaard die het daarvoor ook met hun klanten had. Ze zouden zelfs het gevoel moeten krijgen dat de overname hun positie heeft verbeterd.

Meet het succes van jouw prille overname

Elke soort bedrijfsovername wordt over het algemeen direct gevolgd door een wittebroodsweken periode. De euforie kan daarvan geweldig zijn, maar dit genot kan slechts van korte duur zijn als je de toekomstvisie slecht op elkaar afstemt. Het is juist daarom van top belang dat je de juiste beoordelingspunten op papier hebt staan om zo het succes na de acquisitie te kunnen beoordelen.

Dit kan bijvoorbeeld aan het marketing bewustzijn gekoppeld worden. Of aan het succes van het salesteam en de ervaringen van de klanten. Worden de vooraf bepaalde verkoopdoelen sowieso wel behaald? En dan is er nog de belangrijke vraag of de bedrijfscultuur van beide partijen goed op elkaar afgestemd zijn. Zonder deze belangrijke beoordelingspunten optimaal te begeleiden, zou de liefde die de partners eerst voelden, per slot van rekening zomaar op vingerwijzen over kunnen gaan.

Een ‘bedrijfsmatch made in heaven’

Door deze bovenstaande richtlijnen te volgen, kunnen veel bedrijven de hardnekkigste valkuilen van een een bedrijfsovername vermijden. Zo zal de kans kleiner zijn dat de overnames die op papier logisch zijn, alsnog op de (middel-)lange termijn mislukken.

Jazeker, het doen van een bedrijfsovername zal nooit een makkie zijn, maar door het op de juiste manier te doen, kunnen de daaraan verbonden bedrijven zich wel blijven ontwikkelen. Een ‘bedrijfsmatch made in heaven’ zullen we dan maar zeggen!

Wat kan een erfrecht advocaat doen?

Een overlijden van een naaste en de verdeling van de erfenis zorgen niet zelden voor problemen. Onder invloed van de emoties die met het verlies gepaard gaan, kan het al eens tot onenigheid over de verdeling van de bezittingen van de overledene komen. Daar komt nog bij dat het erfrecht een ingewikkelde materie is waar een gedegen juridische kennis voor nodig is. Een advocaat erfrecht is hierin gespecialiseerd en helpt erfgenamen die duidelijkheid willen of die een conflict opgelost willen zien. Adviseren, bemiddelen en, indien nodig, procederen behoren tot het takenpakket van een erfrecht advocaat.

De specifieke taken van een erfrecht advocaat

Als een erfgenaam zich benadeeld voelt in de verdeling van de erfenis kan hij beslissen om een beroep te doen op de diensten van een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht. Er zal door de advocaat steeds nagegaan worden of de overledene over een testament beschikte en of de uitvoering daarvan werd gerespecteerd. Schenkingen in een recent verleden kunnen ervoor zorgen dat de erfenis aanzienlijk minder is dan wordt aangenomen, ook dit zal uitgezocht en onderzocht worden. De verdeling van een erfenis gebeurt steeds onder strikte regels, het is de taak van de advocaat om ervoor te zorgen dat die ook gerespecteerd worden en dat zijn cliënt krijgt waar hij recht op heeft. Kan er niet tot een goede en aanvaardbare regeling gekomen worden, dan zal de advocaat het dossier voor de rechtbank brengen en ook daar zijn cliënt en diens belangen verdedigen.
Is er sprake van een negatief saldo, er zijn dus schulden, ook dan zal de advocaat zijn advies verlenen zodat de erfgenaam niet in een nadelige positie terechtkomt.

Wat zijn de kosten van een erfrecht advocaat?

De kosten die betaald worden aan de advocaat zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van het specifieke dossier en van het ereloon dat de advocaat hanteert. In sommige gevallen kan beroep gedaan worden op de rechtsbijstandsverzekering of maakt de rechtzoekende aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wie zich geconfronteerd ziet met moeilijkheden omtrent een erfenis en daar juridische hulp voor nodig heeft, doet er steeds goed aan om zowel bij zijn verzekeringsadviseur als bij een advocaat erfrecht vooraf te informeren naar het de kosten en de eventuele mogelijkheden op kosteloze bijstand. Die kosten zijn niet onbelangrijk, zeker als het gaat om een vrij bescheiden erfenis waar het risico bestaat dat de kosten hoger oplopen dan wat uiteindelijk kan bereikt worden. Het is steeds aan degene die zich benadeelde partij voelt om de afweging hierin te maken op basis van het advies dat hij verkregen heeft.

Iedere burger die zich op één of andere manier een benadeelde partij voelt in een erfeniskwestie kan voor advies, bemiddeling en bijstand terecht bij een advocaat die zich hierin gespecialiseerd heeft. Het recht op juridische bijstand voor iedere burger die daarnaar op zoek is, geldt uiteraard ook voor alle dossiers die het erfrecht omvatten.

Wat is snelrecht?

Nadat een strafbaar feit wordt gepleegd, is het vaak lang wachten op de rechtszaak. Betrokken worden opgeroepen en verhoord, onderzoeksdaden worden verricht en het dossier wordt voorbereid en samengesteld. Tegen de tijd dat de betrokkenen voor de bevoegde rechter kunnen verschijnen, gaan al snel enkele maanden voorbij. Zowel voor de dader als voor het slachtoffer valt deze periode van afwachten zwaar. De dader wacht vol spanning de vaststelling van zijn schuld of onschuld af, en in geval van schuld de aan hem opgelegde straf. Voor het slachtoffer is het wachten op de erkenning van het strafbaar feit, waarna hij of zij het hoofdstuk kan afsluiten en een plaats geven. Om aan de noden van beide partijen tegemoet te kunnen komen, werd het snelrecht in het leven geroepen.

Wat betekent het concreet?

Als we aan snelrecht een betekenis moeten geven, kunnen we dit vrij letterlijk opnemen. Bij snelrecht is het namelijk zo dat een verdachte binnen de 17 dagen na het plegen van het strafbaar feit al voor de rechter moet verschijnen. Bij supersnelrecht is dat zelfs binnen de 3 tot 6 dagen. De verdachte moet tot aan het verschijnen in hechtenis blijven. Het Openbaar Ministerie wil op deze manier een duidelijk signaal geven dat het zich schuldig maken aan misdrijven absoluut niet getolereerd worden en dat de dader op een onmiddellijke bestraffing kan rekenen. Vandaar dat men hier ook wel eens spreekt van een lik-op-stukbeleid, een duidelijke boodschap naar iedere burger die het plegen van een strafbaar feit van plan zou zijn.

Voor welke zaken kan het ingezet worden?

Net omdat de periode tussen het misdrijf en het verschijnen voor de rechter zo kort is, kan dit systeem lang niet voor alle zaken ingezet worden. Deze vorm van rechtspraak kan daarom enkel gebruikt worden voor zaken waar niet al te veel discussie over kan bestaan. U kunt hierbij denken aan zaken waarbij de dader op heterdaad werd betrapt of zaken waarbij de dader onmiddellijk overging tot het afleggen van volledige bekentenissen. Bijkomende voorwaarde is dat de verdediging moet instemmen hiermee. Als zij bijvoorbeeld nog bijkomende verhoren of onderzoeksdaden willen, is de korte termijn die hier voorop gesteld wordt niet haalbaar.

Het recht op een eerlijk proces blijft overeind

Het recht op een eerlijk proces en een onafhankelijke rechtspraak zijn rechten van iedere verdachte en deze gelden ook hier. Onder geen enkele voorwaarde kan en mag hiervan afgeweken worden, dit is wettelijk zo bepaald. Om tot een eerlijk en zorgvuldig proces te kunnen komen, moeten de rechter, het Openbaar Ministerie en de verdediging over een compleet dossier kunnen beschikken en mogen er geen onduidelijkheden meer heersen. Kan aan deze voorwaarde niet voldaan worden, dan zal de termijn uitlopen en kan geen sprake meer zijn van snel- of supersnelrecht.

Hoewel deze manier van rechtspreken vele voordelen kent, zowel voor daders als slachtoffers, is het lang niet in alle zaken toe te passen. Zelfs al is de intentie er vaak, de duur van de voorbereiding loopt al snel langer uit dan verwacht. We kunnen dus stellen dat snelrecht niet zo veel ingezet werd als men wel zou willen.

Wat zijn stadsrechten?

Verschillende plaatsen in het gebied dat wij nu Nederland noemen, kregen stadsrechten in de Middeleeuwen. Het stadsrecht werden door landsheren uitgegeven en vastgelegd op papier. Er waren verschillende soorten landsheren, zoals graven, bisschoppen en hertogen.

Wanneer de plaatsen hun loyaliteit aan de landsheer toonden, kregen zij met het stadsrecht exclusieve privileges. Deze privileges liepen uiteen van het organiseren van markten tot het bouwen van een stadsmuur. Ook resulteerde het stadsrecht in het introduceren van een eigen munt. Daarnaast kon een stad de kas gaan spekken, door het heffen van tol.

Welke privileges kreeg een stad met stadsrechten?

Dankzij de rechten die de landsheer aan een plaats gaf, konden deze plaatsen uitgroeien tot het middelpunt van de handel. De opbrengsten hiervan waren niet enkel voor de stad en diens inwoners. Ook de landsheer zelf profiteerde van het door hem uitgegeven stadsrecht. Zo betaalden kooplieden belasting over hun omzet.
Naast het recht op een stadsbestuur, eigen wetgeving en het recht voor het heffen van belasting, waren er verschillende privileges waar een stad met stadsrechten gebruik van maakte:

  • Marktrecht
  • Tolrecht
  • Muntrecht
  • Waagrecht
  • Stadsmuren

Stadsrechten in Nederland

De eerste stad in het gebied dat wij nu Nederland noemen, was Stavoren. In 1061 kreeg Stavoren deze rechten. De laatste keer dat deze rechten werden uitgegeven was in 1586. Het Noord-Brabantse Willemstad heeft toen als laatste Nederlandse stad de rechten verkregen. Naast de rechten voor een stad, waren er ook landrechten te verkrijgen. Zo gaven de graven van Holland het landrecht aan Kennemerland. Maar het stadsrecht ging doorgaans voor het landrecht.

Zowel de steden als de landsheren profiteerden van het stadsrecht. De stad kwam tot ontplooiing door de economische en politieke groei, terwijl de landsheer hieraan meeverdiende. In de 19e eeuw verdwenen de rechten en privileges van de steden. Dit kwam door de introductie van de Grondwet in 1848. Hieruit kwam de Gemeentewet voort, waardoor de stadsrechten sinds 1851 geen waarde meer hadden.

Wat kan je tegenwoordig zien van de stadsrechten?

Steden creëerden hun eigen stadswapens, waarmee zij pronkten op officiële documenten en vlaggen. Ook werden er stadspoorten en -muren gebouwd, die symbool stonden voor de verkregen rechten. Vandaag de dag worden de stadswapens nog steeds met trots getoond. Dit symbolische teken zorgt voor het historische karakter van een stad. Naast de historische bouwwerken, zijn stadswapens een onderdeel van het stedelijk imago.

Ook de stadsmuren en stadspoorten zijn bouwwerken, waar steden trots op zijn. Tegenwoordig worden deze bouwwerken als zeer belangrijk onderdeel van de stad gezien, omdat het kenmerken van de historie zijn. Hierdoor worden de historische bouwwerken onderdeel van de citymarketing van steden.

Verder lezen

De volgende onderwerpen hebben we voor je onderzocht:  Wat is een rechtbank, Wat is het gezagsregister en wat houdt bewindvoering in. Veel leesplezier.

Wat is het gezagsregister?

Een minderjarig kind valt altijd onder iemands gezag. In het ideale geval hebben de beide ouders het gemeenschappelijk gezag, toch zijn daar in de praktijk veel afwijkingen op te vinden. Via het gezagsregister kun je nagaan welke beslissingen er over het gezag van  een bepaald kind genomen zijn.

Wat staat er in het gezagsregister?

In dit register staan alle beslissing met betrekking tot het gezag over een kind beschreven als dit afwijkt van het normale ouderlijke gezag. Komt de naam van een kind niet voor in het register dan is het gewone gezag van kracht; dit is de moeder of bij huwelijk of geregistreerd partnerschap de beide ouders. Afwijkingen in de gezagsregeling kunnen ontstaan na overlijden, na een scheiding of na ontneming van het gezag door de rechtbank.

Wie heeft het gezag?

Zonder gerechtelijke ontzegging heeft de moeder steeds het gezag voor haar kind of kinderen. Is zij gehuwd of is zij een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan hebben beide partners het gezag. Wordt daar door de bevoegde rechtbank een andere beslissing in genomen, dan zal dit in het gezagsregister vermeld worden. Een uittreksel van het gezagsregister kan bij iedere Nederlandse rechtbank eenvoudig verkregen worden.
Als een kind 18 jaar wordt, komt het gezag automatisch te vervallen.

Er zijn omstandigheden aan te halen waarin de rechter het raadzaam acht iemand het ouderlijk gezag te ontzeggen. Dit kan als er ernstige bewijzen zijn van een ontoelaatbare behandeling van het kind. Op dat moment zal het kind onder het gezag van een voogd komen te staan.

Een voogd aanwijzen

Degene die het gezag over een kind heeft, kan ook de voogdij regelen. Dit wil zeggen dat er al bij leven een voogd wordt aangesteld voor het geval degene die het gezag heeft, zou komen te overlijden. Dit voogdijschap wordt opgenomen in het voogdijregister en het verzoek hiertoe kan gratis en online gebeuren. Een andere mogelijkheid is het aanduiden van een voogd in een wettelijk geregistreerd testament.
Als de rechtbank aanwijzingen en bewijzen heeft dat iemand niet op de correcte manier voor zijn of haar kind kan zorgen, zal de rechter, eventueel na overleg met het kind, een voogd aanduiden.

Belang van het kind staat centraal

Het ouderlijk gezag en de plichten die daarbij komen kijken, worden in Nederland heel ernstig genomen. Een kind moet in de best mogelijke omstandigheden kunnen opgroeien met voldoende kansen en voldoende aandacht voor groei en ontwikkeling. In het ideale geval wordt het ouderlijk gezag opgenomen door de natuurlijke ouders. In het geval dat dit niet kan, wordt naar een oplossing gezocht in de vorm van een voogd. Het belang van het kind staat hierbij steeds centraal.

Wat houdt bewindvoering in?

Financiële zorgen, al dan niet tijdelijk, kunnen bij iedereen opduiken en het is helemaal niets waar een taboe over zou moeten hangen. Ziekte, een professionele tegenslag of een onverwachte grote kost kunnen al snel voor een financiële put zorgen die niet te overzien lijkt. Hoe groot het probleem op dat moment ook lijkt, hulp zoeken en vragen is steeds de eerste en moeilijkste stap. Bewindvoering helpt u om uw zaken terug op orde te krijgen, om oplossingen aangeboden te krijgen en om zo terug uit die put te raken.

Bewindvoering betekenis

Wie te kampen heeft met een structurele schuldenlast of met aanslepende financiële problemen, kan door de bevoegde rechter onder bewindvoering geplaatst worden. Op dat moment bent u zelf niet meer de beheerder van uw geldzaken, maar doet een derde partij dat voor u. De aangestelde persoon kan iemand uit uw eigen omgeving zijn, maar kan evengoed een derde en onafhankelijke partij zijn. Het doel is steeds de financiële problemen op te lossen en tegelijkertijd het recht op een menswaardig bestaan te waarborgen.
Jaarlijks zal de bewindvoerder een uitgebreid rapport moeten opmaken met daarin de actuele stand van zaken en de totale inkomsten en uitgaven van dat jaar.

Wat doet een bewindvoerder?

Op het moment dat de rechter uitspraak heeft gedaan, bent u zelf niet meer degene die uw geldzaken beheert. Een derde partij zal instaan voor de betalingen die moeten gedaan worden en voor het nemen van beslissingen die een financiële impact hebben.
U zult een leefloon toegekend worden waarvan alle courante uitgaven moeten betaald worden zoals boodschappen bijvoorbeeld. Dit bedrag moet hoog genoeg zijn om u in uw levensbehoeften te laten voorzien, maar er moet ook een deel van de inkomsten achter de hand gehouden worden voor het afbetalen van de schulden. Dit leefloon kan dus voor u als heel laag aanvoelen, het wordt steeds bepaald in functie van wat openstaat aan schulden en de termijn waarbinnen deze moeten aangezuiverd worden.
Grote aankopen zult u steeds moeten overleggen en overeenkomen, denk maar aan de aankoop van een nieuwe wasmachine of grote kosten aan uw auto. Goedkeuring van de rechter kan hier ook bijkomend voor nodig zijn.

Bewindvoering aanvragen

Vrijwillige bewindvoering aanvragen, doet u bij de rechter door het volgen van de voorziene aanvraagprocedure. Hierin kunt u aangeven of u wil kiezen voor een beperkte of volledige vorm en kunt u zelf al de naam doorgeven van de persoon waarvan u wil dat hij uw geldzaken beheert. De rechter zal u en alle betrokkenen vervolgens ter zitting roeping om de modaliteiten te bespreken en vast te leggen. Op het moment dat de rechter uitspraak doet, gaat de bewindvoering in. Er wordt steeds een bepaalde duur vastgelegd, maar u kunt uiteraard ook zelf steeds om een stopzetting vragen. Ook dan zal de zaak terug voor de bevoegde rechter komen.

Als u geconfronteerd wordt met financiële problemen doet u er steeds goed aan deze onmiddellijk aan te pakken. Des te sneller de procedure kan opgestart worden, des te beperkter blijft de schade die de schulden kunnen aanrichten.

Wat is een rechtbank?

Het eerste wat meestal bij mensen opkomt bij het woord rechtbank, zijn de imposante gebouwen waar deze officiële overheidsinstelling in gehuisvest zijn. Maar hier gaan we het hebben over de rechter en diens medewerkers. Nederland telt 11 rechtbanken die verspreidt liggen over het land. Elke regio, arrondissement genoemd, heeft een eigen rechtbank.

Verschillende rechtbanken

Er zijn verschillende rechtsgebieden. Het civiel recht, het bestuursrecht en het strafrecht. U kunt zich vast voorstellen dat een zaak over civiel recht heel anders verloopt dan bijvoorbeeld een strafrechtelijk proces. Dat is ook de reden waarom elke rechtbank anders in elkaar zit. Als u een zaak aanhangig maakt in het civiel recht staat u in de meeste gevallen alleen voor een rechter. In het strafrecht ziet de rechtbank er totaal anders uit. Dan kunnen er één of drie rechters aanwezig zijn, maar ook de officier van justitie. Verder is er ook een griffier aanwezig in de zaal. Deze heeft voordat de zaak begon de zitting al voorbereid. In het geval van een strafzaak helpt de griffier de rechter ook met onder meer het opmaken van een proces-verbaal. Tijdens een zaak schrijft de griffier op wat er allemaal gezegd en gedaan wordt.

Hebt u daarentegen onenigheid over arbeid gerelateerde onderwerpen of een huur- of huurkoopgeschil? Voor zaken die om bedragen gaan van € 25.000,- of minder kunt u terecht bij de kantonrechter.

Rechterlijke organisatie

De meeste zaken worden eerst behandeld bij de rechtbank. Hier zijn de laagste rechters werkzaam. Na het doen van de uitspraak kan het natuurlijk zo zijn, dat u niet tevreden bent over de beslissing die is genomen. Het is dan mogelijk om de zaak nog een keer inhoudelijk te laten behandelen. Dat heet Hoger beroep.

Voor hoger beroep moet u zich wenden tot het gerechtshof. Het hof bestaat uit drie afdelingen.

  • Geschillen die een bestuursrechtelijke grondslag hebben, worden in Hoger beroep behandeld door de Centrale Raad van Beroep. Hebt u bijvoorbeeld een zaak verloren tegen het UWV, dan wendt u zich tot de CRvB als u in hoger beroep wil gaan.
  • Geschillen die te maken hebben met het economisch bestuursrecht worden behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zaken die bijvoorbeeld vallen onder de telecommunicatiewet of de Warenwet komen op het bordje van het CBb terecht. Verder zijn zij belast met de tuchtrechtspraak voor accountants en de meststoffenwet.
  • De hoogste algemene bestuursrechter is de Raad van State. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid, wendt u zich tot de Raad van State. Vaak gaat het dan om een zaak waar de ene partij een burger of bedrijf is en de andere partij de overheid. U kunt hierbij denken om Hoger beroep in een zaak over een verblijfsvergunning of bijvoorbeeld een beslissing over zorgtoeslag.

Hoe oordeelt een rechter?

De rechter behandelt iedereen gelijk. Hij luistert eerst naar het verhaal, de verklaringen en persoonlijke omstandigheden. Dan zal hij de wet toepassen op de opgedane feiten. Soms kijkt hij ook wat er in de jurisprudentie staat. Daar kan hij vinden welke uitspraak er in eerdere zaken, die gelijkwaardig zijn aan de huidige zaak gedaan zijn. Pas als hij alles goed heeft onderzocht en afgewogen komt hij met een uitspraak.

Dus, wat is een rechtbank?

Kort samengevat is een rechtbank een instantie waar een persoon zich naar kan wenden als hij onenigheid heeft met een andere partij bij iets waar hij recht op heeft. Rechters gaan dan over de zaak oordelen.