Home Blog Pagina 2

Wat is een advocaat generaal?

0

Een advocaat generaal die verbonden is aan een ressortsparket vertegenwoordigt daar het Openbaar Ministerie bij strafzaken die behandeld worden door een Gerechtshof. Het gaat hier dus om strafzaken waartegen hoger beroep werd aangetekend. Dit beroep kan zowel door de beklaagde als door de officier van justitie worden ingediend en heeft als doel aan te geven dat men het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank.

Openbaar Ministerie

Het is de taak van de advocaat generaal om na te gaan of er tijdens de eerste rechtszaak inderdaad fouten gemaakt zijn en of bijkomend onderzoek tot een ander inzicht naar schuld en/of strafmaat kan leiden. Tijdens de rechtszaak in beroep zal hij eveneens het Openbaar Ministerie vertegenwoordigen.

Hoge Raad

Een advocaat generaal bij de Hoge Raad heeft een adviserende functie aan die Raad. In de vorm van conclusies zal hij onafhankelijke adviezen geven aangaande zaken die bij de Hoge Raad aanhangig gemaakt werden. Zowel civiele, strafrechtelijke als fiscale zaken kunnen door een advocaat generaal, onder leiding van een procureur generaal, onderzocht worden. De taak is niet te onderschatten en vereist deskundigheid en kennis op hoog niveau omwille van de invloed die kan optreden voor de rechtsvorming in het algemeen.

Toegang tot het beroep en salaris

Toegang tot het beroep

We spreken hier over een beroep dat niet voor iedereen weggelegd is. Naast de studies rechten, zal een kandidaat eerst werkzaam moeten zijn als binnen de juridische sector, bij voorkeur als rechter, en zal hij moeten aantonen om uit te blinken in zijn vakgebied. Omdat het hier steeds gaat over dossiers in hoger beroep of cassatie, is sterke dossierkennis, inzicht en een uitmuntende kennis van het recht en de wet- en regelgeving van groot belang.

Advocaat generaal en salaris

Binnen het beroep gelden vastgestelde salarissen die voornamelijk afhangen van de effectieve functie. We kunnen stellen dat het gemiddelde salaris ongeveer 9.000 tot 9.500 euro bruto bedraagt en omdat dit een vastgesteld salaris is, zullen hier niet veel uitzonderingen op te vinden zijn. Het kan u overkomen als een hoog salaris, vergeet daarbij echter niet dat een al een lange studieperiode en werkperiode voorafgaat aan de mogelijkheid om toe te treden tot dit beroep. Kennis en ervaring worden hier dus in meegerekend.

 

Wat is een arbeidsrecht advocaat?

0

Wie aan een actieve loopbaan bezig is, krijgt hoe dan ook het maken met het arbeidsrecht. Dit regelt namelijk alle rechten en plichten van werknemers en werkgevers, de overeenkomsten tussen hen en de manier waarop overeenkomsten beëindigd kunnen worden. Omwille van het uitgebreide karakter ervan, is arbeidsrecht een specialisatie binnen de ruimere context van het recht in het algemeen.

Het arbeidsrecht

Zoals al aangehaald regelt het arbeidsrecht de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers. De werknemer verricht bepaalde vastgelegde taken voor de werkgever en krijgt daar in ruil een loon voor, beide vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Omdat er een onderlinge verhouding bestaat tussen beide partijen, zijn hier ook wederzijdse rechten en plichten aan verbonden.
Komen werkgever en werknemer in een conflict terecht waar ze zelf niet uitkomen, dan kan een arbeidsrecht advocaat bemiddelen en indien nodig het geschil voor de arbeidsrechtbank brengen die dan vervolgens uitspraak zal doen.

De arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrecht advocaat komt op voor zijn cliënt in zaken waarin hij door zijn werkgever op een niet correcte en wettelijke manier behandeld werd. U kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de inhoud van het arbeidscontract, het correct uitbetalen van het loon, eventuele tuchtsancties, ontslagen en arbeidsongevallen waarbij de aansprakelijkheid betwist wordt. Als werknemer is het volledig normaal dat u zelf niet op de hoogte bent van de rechten die het werknemersstatuut u bieden. Uw werkgever moet zich aan wetten en regelgevingen houden en in geval hij dit niet doet, kan u daar tegen in gaan. Om goed te weten wat uw rechten zijn, maar minstens even belangrijk wat uw plichten zijn, kan u zich laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Hij kent de wetgeving door en door en kan u advies geven, bemiddelen en de zaak voorleiden bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Advocaten ontslagrecht

Een ontslag, al dan niet verwacht, heeft voor u als werknemer grote gevolgen zowel op uw professionele als op uw privé leven. Om werknemers te beschermen tegen willekeur van werkgevers, werd het ontslagrecht in het leven geroepen en uitgebreid uitgewerkt. Als u een arbeidsovereenkomst heeft en u zich niet meer in de proefperiode bevindt, mag uw werkgever u niet zonder reden ontslaan. Hij kan dit wel in geval van bijvoorbeeld een reorganisatie, een verwijtbaar handelen van uw kant, langdurige ziekte of een verstoorde arbeidsrelatie. Maar ook dan moeten bepaalde procedures stipt gevolgd worden.
Uw advocaat ontslagrecht zal erop toezien dat uw ontslag gerechtvaardigd is, dat u uitbetaald krijgt waar u recht op heeft en dat de administratieve afhandeling correct verloopt. In geval aan één van deze zaken niet voldaan wordt, zal hij uw rechten verdedigen en procederen en pleiten voor u.

Advies bij een geschil

Vaak hebben werknemers een zekere schroom om een advocaat arbeidsrecht onder de arm te nemen in geval van een geschil met de werkgever. Verschillende redenen kunnen hiervoor te bedenken zijn, toch is het niet raadzaam. Bij een beginnend geschil kan nog bemiddeld worden waardoor de zaak niet verder escaleert. Bij een vergevorderd geschil kan ervoor gezorgd worden dat de werknemer een gunstige regeling krijgt bij ontslag. U doet er in elk geval goed aan minstens het advies in te winnen bij een arbeidsrecht advocatenkantoor, u hebt hier namelijk niets bij te verliezen en kunt er alleen maar bij winnen.

Kosten voor arbeidsrecht advocaat

De salarissen in de advocatuur zijn best wel hoog en de mogelijkheid bestaat dat u zelf niet in staat bent dit te betalen. Deze kost kan u echter vermijden door een verzekering af te sluiten die een vergoeding voor rechtsbijstand omvat of door lid te worden van een werknemersbond die voor haar leden ook in werk gerelateerde juridische bijstand voorziet. Zo heeft u toch de mogelijkheid om u recht te halen mocht dat van toepassing zijn.

Wat te doen als uw klanten hun facturen niet betalen?

0

Iedere ondernemer herkent het wel. Dagelijks wordt er binnen uw bedrijf hard gewerkt om alle klanten hun bestelde producten en diensten correct en snel te leveren, om dan tot de vaststelling te komen dat één of meerdere facturen onbetaald blijven. U probeert zelf eerst contact op te nemen met uw klant want het kan natuurlijk om een vergetelheid gaan die snel wordt rechtgezet. Als blijkt dat uw klant ook na het contact niet geneigd is om de openstaande rekening te betalen, hebt u gelukkig nog andere mogelijkheden voor hulp bij de incasso.

Mogelijkheden voor hulp bij incasso

Het is voor uzelf vaak moeilijk om veel aan te dringen bij uw klant op betaling. U weet dat u recht heeft op het geld, maar u wilt in geen geval de toekomstige relatie met uw klant op het spel zetten. Door het inschakelen van externe hulp, kunt u dit probleem omzeilen.

Een incassobureau inschakelen

Via een incassobureau kunt u in een minnelijke fase de onbetaalde rekening laten innen. Het incassobureau zal contact opnemen met uw klant en hem tot betaling aansporen, en vaak lukt dit ook wel. Medewerkers van een incassobureau hebben echter geen bevoegdheid tot een juridische incasso als uw klant ook naar hun vraag tot betaling geen oren heeft. In dit geval moeten zij het dossier doorspelen aan een deurwaarder of incasso advocaat die over meer bevoegdheden beschikt.

Beroep doen op een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die benoemd wordt door de Koning en beëdigd door de rechtbank. Hij heeft de wettelijke bevoegdheid tot het leggen van beslag op bezittingen en loon van de schuldenaar om zo tot de betaling van uw openstaande factuur te komen. Vaak zal een deurwaarder eerst een minnelijke fase hanteren en dan pas overstappen op een gerechtelijke procedure. Op basis van een vonnis van de rechtbank mag hij dwang tot betaling uitoefenen.

Samenwerken met een incasso advocaat

Als u beslist om het dossier van een openstaande factuur over te dragen aan een incasso advocaat, kiest u voor degene met wettelijk de meeste bevoegdheden op dit vlak. Anders dan bij een gerechtsdeurwaarder gaat het incassorecht van een advocaat ook voorbij de landsgrenzen en mag hij procederen voor bedragen die hoger liggen dan 25000,00 euro.
Hulp bij een incasso door een incasso advocaat heeft u de breedste waaier aan mogelijkheden. Ook hier kan eerst geprobeerd worden om tot een minnelijke schikking te komen met uw klant, maar er kan en zal ook een gerechtelijke procedure gestart worden om u te geven waar u recht op hebt. Incasso advocaten werken ook vaak volgens het no cure no pay principe waardoor samenwerken met een advocaat voor u niet duurder hoeft te zijn dan met een incassobureau. Het grote voordeel is natuurlijk dat u het dossier niet meer moet overdragen omwille van een overschrijding van de wettelijke bevoegdheden. Uw incasso advocaat kan uw dossier van de eerste tot de laatste stap in handen nemen.

Wat kost een rechtszaak?

0

Voor je naar de rechtbank stapt, wil je natuurlijk graag weten wat je dat zal kosten. Pas dan kan je namelijk de afweging maken of de kosten zullen opwegen tegen wat je erbij te winnen hebt. De vraag “hoeveel kost een rechtszaak?” is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. De totale kosten voor een rechtszaak hangen af van de aard van de zaak, de complexiteit ervan en de tijd die de hele procedure in beslag neemt. Deze factoren maken het moeilijk om er een concreet bedrag op te kleven, maar we kunnen je wel al meegeven met welke kostenposten je rekening zult moeten houden.

Kosten van de juridische procedure

Kosten voor een advocaat

In veel rechtszaken zal je een advocaat onder de arm nemen als je betrokken partij bent. Je doet er dan ook goed aan om vooraf aan jouw advocaat een raming te vragen van zijn kosten. Hiervoor zal aan de ene kant het uurtarief dat hij aanrekent belangrijk zijn, maar ook de tijd die hij schat nodig te hebben voor het afhandelen van de hele procedure.

Kosten voor een deurwaarder

In een rechtszaak worden de partijen die voor de rechter moeten komen hiervan steeds op de hoogte gesteld door middel van een dagvaarding die enkel door een deurwaarder betekent mag worden. Degene die de rechtszaak aanspant zal hiervoor de kosten betalen.

Kosten voor deskundigen

Van een rechter wordt verwacht dat hij in ieder dossier een doordachte en weloverwogen beslissing neemt. Om dit te kunnen doen, kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om door experts onderzoek te laten verrichten. Het spreekt voor zich dat hieraan kosten verbonden zijn.

De proceskosten

Wat zijn proceskosten vraag je je misschien wel af. Wel, dit zijn de zogenaamde griffierechten die betaald moeten worden bij de start van een procedure. Voor het bepalen van dit bedrag wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, het gevorderd bedrage en met de rechtspersoon (organisatie of particulier).

Kosten voor een beroep bij de rechtbank

Als er door een, in de rechtszaak betrokken partij, hoger beroep wordt aangetekend, zullen de kosten van dit beroep zowel op de eiser als op de gedaagde verhaald worden. Na afloop van de zaak kan de rechter beslissen om deze kosten te verhalen op de verliezende partij.

Zoals te lezen valt, is de vraag “Hoeveel kost een rechtszaak?” niet zomaar te beantwoorden. De kosten voor het aanspannen van een rechtszaak hangen van tal van verschillende factoren af die bij aanvang vaak moeilijk in te schatten zijn. Jouw advocaat kan je wel op weg helpen om je hier een idee van te vormen, maar dit zal slechts bij benadering zijn. Komt de rechtbank snel tot een beslissing, moeten er bijkomende onderzoeken gebeuren, moet er meer dan een keer gepleit worden, dit zijn nog maar enkele van de zaken die een rol zullen spelen.

Het loont dan ook in de meeste geschillen de moeite om te proberen de rechtszaak te vermijden en te kijken of je tot een tot een onderlinge overeenkomst kan komen met elkaar.

Omgangsregeling voor kinderen: hoe werkt dat?

0

Omgangsregeling voor de kinderen: hoe werkt dat?

Ongetwijfeld is de zorg voor de kinderen voor u beiden na een echtscheiding het belangrijkste wat moet geregeld worden. U wilt beiden uw verantwoordelijkheid opnemen en beiden instaan voor een goede opvoeding. Niet toevallig is dit dan ook vaak het grootste discussiepunt in het hele echtscheidingstraject.
Hoe de tijd tussen beide ouders uiteindelijk verdeeld wordt, noemen we de omgangsregeling. We bespreken graag even samen met u wat dit precies betekent.

Ook de kinderen zijn betrokken partij in de echtscheiding

De beslissing om te scheiden nemen u en uw partner, maar dat wil niet zeggen dat jullie hierin de enige betrokken partijen zijn. Of ze nu achter de beslissing staan of niet, ook voor de kinderen zal er veel veranderen in hun leventje en de impact daarvan mag niet onderschat worden, ze zullen hun tijd namelijk voortaan moeten verdelen tussen mama en pap. Hen actief betrekken, luisteren naar hun mening en hun belang steeds voorop stellen is dan ook vast en zeker aan de orde.

Praktische uitwerking van de omgangsregeling voor de kinderen

De omgangsregeling kent in principe geen vast omlijnde regels en is vrij in te vullen naar uw specifieke situatie. Hierbij zullen zaken als uw werksituatie, de schoolomgeving van de kinderen, de aanwezigheid van opvangmogelijkheden en dergelijke meer een rol spelen.

Onderlinge overeenkomst

Het ideale scenario is dat waarbij u en uw partner in onderlinge overeenkomst een regeling kunnen uitwerken waarin iedereen zich kan vinden. U hoeft dan enkel nog de omgangsregeling voor te leggen aan de rechtbank die ze zal bekrachtigen.

Beslissing door de rechter

Lukt dit niet, dan zult u beiden een advocaat voor de omgangsregeling onder de arm moeten nemen. Beide advocaten kunnen dan een regeling of co ouderschap aanvragen bij de rechtbank. In dit geval het zal uiteindelijk die rechtbank zijn die de beslissing zal nemen na alle partijen gehoord te hebben. Hoelang duurt een rechtszaak voor de omgangsregeling voor de kinderen vraagt u zich dan wellicht af. Hier is moeilijk een tijdsduur op te plakken. Veel hangt af van de bereidwilligheid van alle partijen om tot een oplossing te komen. Iedere echtscheiding is uniek en er moet met alle aspecten rekening gehouden worden voor er kan beslist worden.

Gevolgen van de omgangsregeling

Hou er rekening mee dat ook de omgangsregeling voor de kinderen die door de rechtbank uitgesproken of bekrachtigd wordt niet vrijblijvend is. U dient zich hier beiden aan te houden. Doet u dit niet dan riskeert u terug voor de rechtbank te komen met alle gevolgen van dien. Ook voor de kinderen zelf is dit belangrijk, het heeft hen een houvast op de situatie en hun leven.

Zijn er op een bepaald moment veranderingen in de situatie van één van de partijen, dan kan de regeling steeds aangepast worden hieraan.

In ieders belang doet u er goed aan om tot een onderlinge omgangsregeling voor de kinderen te komen zonder die beslissing aan de rechter over te laten. Op lange termijn zal dit voor een betere verstandhouding en meer structuur voor de kinderen zorgen.

Vier ideeën voor relatiegeschenken die geschikt zijn voor advocaten

0

Zoek je naar een relatiegeschenk voor advocaten? Omdat ze een rechtszaak tot een goed einde hebben gebracht, zoveel jaar in dienst zijn of gewoon zomaar? In deze blog vertellen wij je bij welk relatiegeschenk het hart van een advocaat sneller gaat kloppen.

 Stressballen

Werken als advocaat kan een hoop stress met zich meebrengen. Ingewikkelde wetteksten die je moet checken, mogelijke ingangen voor gecompliceerde rechtszaken bedenken of een constant rinkelende telefoon met cliënten die meteen willen dat je actie onderneemt. Tijdens de hectische werkzaamheden van een advocaat komt een stressbal dus goed van pas.Een stressbal zorgt er namelijk voor dat angst minder wordt.  Uit onderzoek blijkt dan een stressbal zorgt voor achttien procent minder angstgevoelens. Kortom, een stressbal kan helpen om stress onder controle te krijgen en te houden.

 Paraplu’s

Wanneer je op weg bent naar de rechtbank of naar een afspraak met een cliënt en er hangt een plensbui, wil je niet doorweekt aankomen. Kies daarom voor een stevige paraplu die niet kapot gaat tijdens een flinke storm. Een Senz paraplu is daar zeer geschikt voor. Deze paraplu’s zijn stijlvol, comfortabel en zijn zo ontworpen dat ze nooit omklappen. Bovendien hebben deze paraplu’s een elegant frame waardoor het een opvallende verschijning is. Zo blijf je droog en loop je er ook nog eens professioneel en stijlvol bij.

Drinkfles

Als advocaat ben je veel onderweg. Natuurlijk kun je onderweg een coffee-to-go kopen, maar je kunt ook je eigen koffie of koude drank meenemen in een stijlvolle drinkfles. Kies voor een drinkfles waarbij koude drankjes minstens 24 uur koud blijven en warme dranken minstens acht uur. Zo kun je op elk gewenst moment van de dag genieten van jouw favoriete drankje. Ben je op zoek naar een duurzame drinkfles? Kies dan voor een drinkfles gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Daarnaast is het ook belangrijk om te checken of een fles BPA-vrij is. Bisfenol A is een stof die plastic flesjes buigbaar maakt en schadelijk is wanneer je dit in grote hoeveelheden binnenkrijgt.

Powerbank

Als advocaat moet je altijd bereikbaar zijn en een lege telefoon batterij is een no-go. Zorg daarom dat je altijd een opgeladen powerbank op zak hebt. Hiermee kun je de telefoon overal en op elk moment van de dag opladen. Met de meeste powerbanks kun je je telefoon vier keer volledig opladen. Daarnaast zijn powerbanks ook verkrijgbaar in een duurzame optie. Zo kun je kiezen voor een powerbank die gemaakt is van natuurlijk en duurzaam bamboe. Dat is een materiaalsoort die niet alleen duurzaam is maar ook een stijlvolle uitstraling heeft.

Dus ben je op zoek naar een functioneel relatiegeschenk voor advocaten? Denk dan vooral aan een geschenk met luxe en professionele uitstaling.

Wat is het juridisch loket?

0

Het Juridisch Loket werd in 2004 als stichting in Nederland opgericht en wordt sinds die tijd voor de werkzaamheden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor die tijd waren er de Bureaus voor Rechtshulp. Doel van het Juridisch Loket is het verlenen van gratis juridisch advies aan de burger.

Iedereen moet toegang krijgen tot het recht

In Nederland geldt nog steeds het principe dat iedereen toegang moet kunnen krijgen tot het recht en het rechtssysteem, ongeacht afkomst of sociale klasse. Vooral voor mensen met een lager inkomen is het uurloon van een advocaat niet haalbaar en dus zullen zij sneller afzien van het zoeken naar hulp. Om hen niet uit te sluiten van dit recht op advies en bijstand, kunnen zij terecht bij het Juridisch Loket.
Zakelijke vragen van ondernemers zijn hier niet te behandelen en dienen bij de diverse daarvoor voorziene instanties gesteld te worden.

Juridisch advies en juridische bijstand

Wie aanklopt bij het Juridisch Loket, kan daar alle vragen stellen die een eerstelijns juridische kijk op de zaak vereisen. Dit kan gaan over problemen met een huurcontract, problemen met de werkgever, een overmatige schuldenlast of problemen met de politie, om maar enkele voorbeelden te geven. Na het voorleggen van jouw probleem zal het Juridisch Loket zelf een antwoord kunnen geven of zullen zij doorverwijzen naar een daarin gespecialiseerde advocaat. Burgers die doorverwezen werden naar een advocaat zullen hiervoor in de meeste gevallen enkel de eigen bijdrage moeten betalen.

Er is ook een rechtswinkel bij jou in de buurt

Iedereen de kans bieden op advies op juridisch vlak gaat niet alleen om de financiële kant. Ook de bereikbaarheid speelt hierin een grote rol. Met ongeveer 40 afdelingen verspreid over het hele land, is het voor iedereen mogelijk een loket te vinden dat bereikbaar is. Enkele van de grootste afdelingen zijn het Juridisch Loket Amsterdam, het Juridisch Loket Rotterdam en het Juridisch Loket Den Haag.

Wat is het Juridisch Loket? Een laagdrempelige, makkelijk en bereikbare en financieel haalbare oplossing voor wie geconfronteerd wordt met een juridisch probleem en daar graag een degelijke en professionele oplossing wil voor vinden.

Wat is een pro deo advocaat?

0
lawyer working with upset female client in office

Het leven kent hoogtepunten (huwelijk, werken, wonen, gezondheid) en op deze gebieden ook dieptepunten. Zowel de hoogtepunten als de dieptepunten, in iemands leven, kunnen (ongewild) conflicten opleveren.

Vaak gaan betrokkenen bij conflicten door een zware emotionele periode en moeten de partijen gesprekken voeren om tot afspraken en regelingen te kunnen komen. Dikwijls is daarbij de hulp van een deskundige nodig. Een pro deo advocaat is zo’n professional die conflicten mee kan helpen oplossen. Wat is een pro deo advocaat en wat doet een pro deo advocaat eigenlijk?

Het oplossen van conflicten met behulp van een advocaat

Met de term “pro deo” wordt de dienstverlening van een advocaat bedoeld. Deze dienst (pro deo betekent letterlijk voor god, dus voor niets) wordt gebruikt door advocaten die hun cliënten bijstaan met financiële hulp van de overheid. Deze vorm van pro deo dienstverlening wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. De pro deo advocaat ontvangt in deze situaties een gedeelte van zijn kosten vergoed door de overheid.

Wanneer een pro deo advocaat om hulp vragen?

De vuistregel bij het inschakelen van een advocaat is, dat deze zijn kosten altijd vergoed krijgt. Het kan zijn dat iemand geen geld heeft om een advocaat te betalen. Er kan dan een beroep worden gedaan op een pro deo advocaat. Maar wat is een pro deo advocaat eigenlijk en wanneer een pro deo advocaat om hulp vragen?

Een pro deo advocaat doet feitelijk dezelfde werkzaamheden als ieder andere advocaat. Ook een pro deo advocaat streeft naar een zo gunstig mogelijke oplossing voor zijn cliënten. Daarnaast zijn er voorwaarden van de rechtspraak die het inschakelen van een advocaat verplichten. In alle denkbare situaties, dat er een verschil van mening/inzicht is, is het raadzaam om een deskundige (advocaat) te raadplegen.

Wat doet een pro deo advocaat voor zijn cliënt?

Het is duidelijk, wanneer er een (juridisch) geschil is, dat men in de regel ook (juridische) hulp nodig heeft. Daarbij is de situatie, de soort rechtszaak en de rechterlijke instantie die bij het geschil betrokken is, bepalend of een advocaat moet worden ingeschakeld.

De pro deo advocaat regelt vanaf het eerste contact alle regelzaken en daarbij loopt de meeste communicatie per telefoon, mail, facetime en per post. Een pro deo advocaat geeft advies, bemiddelt tussen partijen en voert onderhandelingen, bewaakt de termijnen, maar zijn primaire taak is altijd het behartigen van de belangen van zijn cliënten.

Wie betaalt een pro deo advocaat?

Het uitgangspunt bij het inschakelen van een advocaat is, dat de werkzaamheden van de advocaat worden betaald. Daarom geeft de advocaat, op zijn website of in het eerste contact, altijd aan op welke wijze de kosten moeten worden betaald. Worden de kosten (gedeeltelijk) gefinancierd door de overheid, dan verzorgd de advocaat de aanvraag. Daarbij wordt ook de hoogte van de eigen bijdrage bepaald.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het aanwezige vermogen. De aanvraag wordt afgehandeld door de Raad voor Rechtsbijstand en deze stelt ook, op basis van de gegevens van de belastingdienst en de gemeente, de hoogte van de te betalen eigen bijdrage vast. De vastgestelde eigen bijdrage wordt betaald aan de pro deo advocaat.

Een pro deo advocaat kan dus een hele goede oplossing zijn om je bij te staan en om de ontbrekende kennis aan te vullen. Hij of zij kan je tijdens de processen en procedures juridisch met zijn kennis en ervaring heel goed ondersteunen.

Wat kan rechtsbijstand voor mij betekenen?

0
Portrait of pensive female lawyer at her table

Rechtsbijstand wil niet meer en niet minder aangeven dat er bijstand wordt verleend in een geschil. Daarbij gaat het in de regel om een juridisch geschil. Bij het verlenen van juridische ondersteuning spelen twee aspecten. Het ene aspect gaat om het leveren van juridische kennis en bij het andere aspect gaat het om het bieden (op termijn) van financiële verlichting (na het oplossen van het geschil).

In het dagelijks leven valt steeds meer op dat het leven (juridisch) steeds ingewikkelder wordt. De samenleving wordt complexer en ook de wet- en regelgeving vragen steeds meer om specialistische kennis. Het is dan ook logisch dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op een advocaat.

Rechtsbijstand advocaat

Als er een geschil is of als je denkt dat je een geschil hebt, dan is vaak de gewenste uitkomst een morele genoegdoening. Bijvoorbeeld eerherstel of een financiële compensatie. Ook dan is het raadzaam om een gespecialiseerde rechtsbijstand advocaat te raadplegen. Samen kan er worden nagegaan of een te voeren procedure zinvol is. Soms kan een door de rechtsbijstand advocaat geschreven klachtenbrief al voldoende zijn.

De kosten zijn minder en het bespaart veel tijd en energie van een rechtsgang naar de rechter. Daarbij zal de advocaat in de regel ook met zijn cliënt bespreken dat gelijk hebben niet altijd zal leiden tot gelijk krijgen. De advocaat zal ook dan ondersteuning bieden en bespreken hoe er met die situatie het beste in de praktijk kan worden omgegaan.

Recht op rechtsbijstand

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het inwinnen van juridisch advies of juridische ondersteuning in de gang naar de rechtbank. Als de rechtsbijstand niet kan worden betaald, dan is er de mogelijkheid van een financiële ondersteuning van de overheid. Tijdens het eerste gesprek komt de betaling en de wijze van betaling van de kosten van de advocaat aan de orde.

De advocaat zal vooraf zo goed mogelijk proberen te berekenen en uit te leggen wat de kosten van zijn dienstverlening zijn. Als er bij het recht op rechtsbijstand recht bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zal de advocaat dit met de Raad voor de Rechtsbijstand regelen. Er moet wel altijd een eigen bijdrage aan de advocaat voor zijn werkzaamheden worden betaald.

Juridisch advies en ondersteuning door belangenverenigingen

Bij een geschil is het altijd goed om te kijken of er deskundige juridische hulp ingeroepen kan worden. Zo zijn veel mensen lid van een belangenvereniging. Belangenverenigingen zijn bijvoorbeeld de ANWB, de Consumentenbond en huiseigenaren zijn vaak aangesloten bij de Vereniging Eigen Huis en een werknemer is vaak lid van een werknemersvereniging.

Deze belangenverenigingen hebben voor hun leden op hun vakgebied een eigen juridische afdeling. Deze organisaties verlenen aan hun leden vaak advies en kosteloze juridische ondersteuning. De rechtsgebieden waarop bij belangenorganisaties juridisch advies en ondersteuning kan worden ingewonnen is echter beperkt.

Gratis juridisch advies door het Juridisch Loket

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op rechtsbijstand en daarom biedt de overheid vanuit 30 vestigingen juridisch advies aan. Daarnaast zijn er in veel gemeenten rechtswinkels die gratis juridische hulp verlenen. Zodra het te specialistisch wordt, wordt er doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat.

Kent u de Nederlandse Orde van Advocaten al?

0

Misschien heeft u de naam Orde van Advocaten wel al eens horen vallen, maar weet u niet precies wat het nu echt betekent en wat die raad concreet allemaal doet. In Nederland is het zo dat iedere advocaat van rechtswege deel uitmaakt van deze beroepsorganisatie die op verschillende manieren instaat voor een kwaliteitsvolle advocatuur. Iemand die niet op de ledenlijst of het tableau van deze orde staat, is geen advocaat en mag zich deze titel ook niet aanmeten. We gaan graag even dieper in op waar de Nederlandse Orde van Advocaten, kortweg NOvA, voor staat.

Iedere burger moet toegang hebben tot het recht

Iedere burger in Nederland die behoefte heeft aan juridisch advies of juridische bijstand moet hiervoor de hulp van een advocaat kunnen inroepen. Dit geldt ook voor mensen die zelf niet over de financiële middelen beschikken hiervoor, ook zij moeten toegang tot het recht krijgen. U kunt bij de Orde van Advocaten terecht voor het raadplegen van een database waarin alle geregistreerde advocaten zijn opgenomen die u verder kunnen helpen in uw geschil.

De kwaliteit van de advocatuur

Wie een advocaat onder de arm neemt, moet kunnen rekenen op een deskundige en betrouwbare dienstverlening. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Orde van Advocaten een aantal kernwaarden opgenomen in de Advocatenwet die door iedere advocaat moeten gerespecteerd worden. Advocaten moeten onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, vertrouwelijk en integer zijn. De orde staat in voor het toezicht op de naleving van deze kernwaarden.

Het waken over de opleiding

Een advocaat kan zijn opdracht pas naar behoren uitvoeren als hij daarvoor de voorzien opleiding volgt die voldoet aan alle beroepsgebonden vereisten. Doorheen de loopbaan moeten ook bijscholingen gevolgd worden, omdat het recht een materie is die steeds aan wijzigingen onderhevig is. Het is dan ook de taak van de Orde van Advocaten om erover te waken dat de beroepsopleiding voldoet aan alle noden van het werk van advocaat. Alleen dan kan er sprake zijn van deskundige en professionele dienstverlening naar alle mensen die juridische bijstand nodig hebben van een advocaat.