Home Blog Pagina 3

Mediation als oplossing bij vastgelopen conflicten

0

Koppels die besloten hebben om te gaan scheiden, gaan door een zware en emotionele periode die de nodige conflicten met zich kan meebrengen. De droom van het perfecte huwelijk is er niet meer en heeft plaatsgemaakt voor het treffen van regelingen en het maken van afspraken om elk een eigen weg te gaan. Hoe goed de bedoelingen vaak ook zijn, oplopende emoties kunnen ervoor zorgen dat de communicatie spaak loopt en oplossingen mijlenver weg lijken te liggen. Tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, lijkt helemaal uitgesloten. Een mediator helpt hier om de dialoog terug op het juiste pad te krijgen.

Wat doet een mediator?

Een mediator is een onafhankelijk en neutraal bemiddelaar die het scheidende koppel helpt om terug rond de tafel te gaan zitten. Door het stellen van vragen zullen de wensen, argumenten en standpunten van beide partijen kenbaar gemaakt worden en kan van daaruit verder op een open en constructieve manier naar een oplossing gezocht worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat beide partijen hier vrijwillig aan deelnemen, mediation kan namelijk nooit verplicht worden. Het grote voordeel aan mediation is dat als het partijen lukt om tot een oplossing te komen waar beiden zich in kunnen vinden, de tussenkomst van advocaten en een opgelegde beslissing door de rechter kan vermeden worden.

Hoe word je mediator?

Om mediator te worden is er geen specifieke opleiding vereist, het wordt gezien als een vrij beroep dat iedereen mag uitoefenen. In de praktijk zien we echter meestal mensen die een juridische achtergrond hebben en zich van daaruit via diverse opleidingen hebben omgeschoold tot mediator. Er bestaan tal van opleidingen en opleidingscentra waar de specifieke kennis kan aangeleerd worden en waar de vereiste vaardigheden kunnen aangescherpt worden. Opleidingen spitsen zich veelal toe op communicatie, dialoog, conflicthantering enzoverder. Voor wie zich wil aansluiten bij de Mediator Federatie Nederland is wel een slagen in de kennistoets vereist.

Wat verdient een mediator?

Omdat mediator een vrij beroep is, staat het de mediator zelf vrij om een tarief vast te leggen. Dit kan gaan over uurtarieven of tarieven per sessie. Veel in dit tarief zal afhangen van de genoten opleidingen, de ervaring en het al dan niet aangesloten zijn bij de federatie. Om toch een idee te geven, je kunt gemiddeld op 150 euro per uur rekenen als je naar een mediator gaat.


Dus kort samengevat: wat doet een mediator? Op een neutrale en onafhankelijke manier bemiddelen in conflicten die vastgelopen zijn om zo een juridische strijd te vermijden. Communicatie, begrip en wederzijds respect vormen de rode draad doorheen het proces.

Ontslag tijdens zwangerschap: wat zijn je rechten?

0

Als je in loondienst werkt en zwanger bent of plannen hebt om zwanger te worden, vraag je je misschien wel af of dit gevolgen kan hebben voor je arbeidscontract. Een eenduidig antwoord is hier niet op te geven aangezien het zal afhangen van jouw specifieke soort contract. We doorlopen samen met jou de verschillende soorten met hun mogelijke gevolgen.

Ontslag bij een vast contract

Voor werknemers met een vast contract geldt een opzegverbod tijdens de zwangerschap, het zwangerschapsverlof en de 6 weken na het zwangerschapsverlof. Dit betekent dat een werkgever je dan niet kan of mag ontslaan omwille van jouw zwangerschap. Wel kun je nog steeds ontslag krijgen op staande voet, al zal dit grondig gemotiveerd en omwille van ernstige redenen moeten zijn, zoals bijvoorbeeld diefstal, fraude of agressie.

Ontslag tijdens de proeftijd of bij een tijdelijk contract

In beide gevallen kan hier een einde komen aan het contract als de reden daarvoor niet de zwangerschap is. Tijdens een proeftijd kan een werkgever je ontslaan als je niet voldoet, bij een tijdelijk contract stopt de samenwerking op de datum die in het contract vermeld staat.

Ontslag bij uitzendcontracten

Als het contract een uitzendbeding bevat, dan kan er een einde aan het contract gemaakt worden als jij jouw werk niet meer naar behoren kunt uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tillen van zware lasten. Is het uitzendbeding niet opgenomen in het contract, dan kun je niet ontslagen worden.

Zelf ontslag nemen tijdens je zwangerschapsverlof

Je kunt zelf altijd om welke reden dan ook ontslag nemen, dus zelf ontslag nemen tijdens je zwangerschapsverlof is perfect mogelijk volgens de voorwaarden opgenomen in je arbeidscontract. Of dit een goed idee is, is een andere vraag. Je kunt namelijk het recht op een werkloosheidsuitkering verliezen. Iets om goed over na te denken dus.

Zoals je hierboven al kon lezen, is een zwangerschap geen vrijbrief voor een werkgever om iemand te ontslaan, wel integendeel. De wetgever voorziet tal van beschermingsmaatregelen om ontslag tijdens een zwangerschap te voorkomen. Ben jij in de situatie dat ontslag tijdens je zwangerschap dreigt, vraag dan zeker raad aan een advocaat als je meent dat je rechten geschonden worden.

Wanneer heb je recht op een vast contract?

0

Als werknemer begin je in de meeste gevallen aan je nieuwe baan op basis van tijdelijke contracten. Dit is volkomen normaal en kan je zien als een soort van proefperiode. Het is namelijk zowel voor jou als voor je werkgever makkelijker om de samenwerking te stoppen op basis van een tijdelijk dan van een vast contract. Misschien is de werkgever niet helemaal overtuigd van jou troeven als werknemer of misschien had jij je de baan wel helemaal anders voorgesteld. Om te voorkomen dat het enen tijdelijke contract het andere blijft opvolgen en je nooit kans maakt op een vast contract, heeft de wetgever hier een wetgeving rond opgezet. We vertellen je er hieronder alles over.

Wanneer krijg je een vast contract?

De algemene bepalingen

De algemene regel is dat je na drie tijdelijke contracten met een maximum termijn van in totaal 3 jaar recht hebt op een vast contract. Hier wordt wel in rekening gebracht dat de termijn tussen twee contracten niet meer dan 6 maanden mag bedragen, anders begint de teller opnieuw te lopen.

De uitzonderingen

In sommige gevallen voorziet de CAO in een afwijking op de wettelijke regelgeving en mag het aantal tijdelijke contracten opgetrokken worden naar maximum 6 over een periode van maximum 4 jaar. Ook voor werknemers die in een leerwerkovereenkomst tewerkgesteld zijn, die als stagiair werken of jonger zijn dan 18 gelden afwijkende regels.

Laat je informeren over jouw contract

Zoals hierboven te lezen valt, is er niet zomaar een eenduidige lijn te trekken na hoeveel contracten je een vast contract moet krijgen. Alles hangt af van je werkregime, de geldende CAO en je statuut. De vraag wanneer je een vast contract krijgt, kan je best eens stellen aan de HR-dienst van het bedrijf waar je werkt. Zij kennen de wetgeving specifiek voor jouw bedrijf en kunnen je vast en zeker verder helpen.

Lees ook alles over het concurrentiebeding en wat je rechten hiermee zijn.

Het concurrentiebeding: wat is mijn recht?

0

Als je als werknemer beslist om je huidige arbeidsovereenkomst te beëindigen, betekent dit niet automatisch dat je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je werkgever. Werd in jouw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen, dan kun je niet zomaar overstappen naar een concurrerende werkgever en daar je vergaarde kennis en informatie gebruiken. Dit beding werd in het leven geroepen ter bescherming van werkgevers en kan voor jou wel degelijk verregaande gevolgen hebben.

Het opmaken van het concurrentiebeding

Arbeidsovereenkomsten in concurrerende sectoren waar gevoelige informatie omgaat, zullen over het algemeen een concurrentiebeding voor bepaalde tijd bevatten. Dit wil zeggen dat je na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst goed moet uitkijken waar je een nieuwe uitdaging aangaat. Een concurrentiebeding met tijdelijk contract komt in de praktijk minder vaak voor. In het beding moet schriftelijk vastgelegd zijn welke specifieke werkzaamheden niet mogen uitgeoefend worden en wat de gevolgen zijn van het niet naleven. Vaak gaat het hier dan om een schadevergoeding of dwangsom. Zowel de werkgever als werknemer moeten van de volledige inhoud van het beding op de hoogte zijn en moeten hier ook hun akkoord voor geven.

Jouw rechten

Als werknemer heb je eigenlijk geen voordelen bij een dergelijk beding. Het zal aanzienlijk je mogelijkheden voor nieuwe banen en werkzaamheden beperken en soms zelfs tot gevolg hebben dat je beter blijft waar je bent. Toch zijn er een aantal situaties waarin het beding nietig kan verklaard worden.

In eerste instantie doe je er goed aan de modaliteiten van het beding te bespreken met je werkgever. Misschien dat jullie in onderling overleg er samen uit komen en dat je het beding niet hoeft op te volgen. Ben je echter van mening dat het stopzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van een nalatigheid van je werkgever of werd je onder druk gezet om met het beding akkoord te gaan, dan kun je de nietig verklaring vragen. Als laatste kun je ook steeds een aanvraag tot nietigverklaring richten aan de bevoegde rechter. Hij zal dan oordelen of de aard van de nieuwe werkzaamheden het beding rechtvaardigen en eventueel een schorsing uitspreken.

Waarom een advocatenkantoor laten meekijken bij het opstellen van contracten?

0

Ondernemers, maar ook particulieren, kunnen soms terughoudend zijn om een ​​advocaat over specifieke (bedrijfs-)contracten voor advies te bellen, zelfs als ze weten dat dit waarschijnlijk wel zou moeten. Want als er hier namelijk niet een advocaat bij betrokken is, dan kunnen zelf opgestelde contracten – of wellicht het ontbreken daarvan – ernstige gevolgen met zich mee brengen. Je zou zo mogelijk veel meer voor een bepaalde dienst of service kunnen betalen dan zou mogen, het recht op waardevolle eigendommen verliezen of jezelf op deze wijze aan onnodige zakelijke en financiële risico’s blootstellen, waaronder dure rechtszaken.

Elke contractenrecht advocaat zal jou al vlot vertellen dat het gebruik van een slecht geschreven of wellicht niet bestaand contract jou veel meer geld kan kosten dan het betalen van een advocaat om dit op een gepaste manier voor jou te doen. We bespreken hier daarom een aantal redenen waarom advocaten jou uiteindelijk geld op contracten kunnen besparen.

Gemakkelijker af te dwingen in de rechtbank

Een contract dat opgesteld of door een advocaat beoordeeld is, is gemakkelijker af te dwingen in de  rechtbank. Het hele punt van een contract is namelijk dat jij het in de rechtbank of via arbitrage kunt afdwingen als de andere partij niet doet wat zij geacht wordt te doen. Een contract met een algemene vorm of een contract dat je zelf schrijft, is mogelijk niet altijd afdwingbaar. Mondelinge afspraken zijn altijd moeilijk af te dwingen en zijn ook niet voor bepaalde typen transacties rechtsgeldig.

Veel bedrijven (vooral in het buitenland) maken bijvoorbeeld gebruik van arbeidscontracten waarbij werknemers een concurrentiebeding ondertekenen. Als jij hier een algemeen contract voor gebruikt, dan kan een bedrijf hier niet altijd gebruik van maken als een werknemer vertrekt en een in de buurt een concurrerend bedrijf of online start. Het is hierbij belangrijk om een ​​advocaat jouw contracten op te laten stellen of de contracten die jij zelf voorbereidt, te herzien.

Een door een advocaat opgesteld of beoordeeld contract is volledig

 

Door een contractenrecht advocaat bij het opstellen of herzien van jouw (bedrijfs-)contract te betrekken, kan je een hoop risico’s en dure geschillen vermijden. Advocaten zijn namelijk speciaal opgeleid om contracten te schrijven waarin duidelijk uitgelegd wordt wat elke partij gaat doen en om bij eventuele problemen te anticiperen. Wanneer zij contracten beoordelen die door andere personen geschreven zijn, letten advocaten zodoende op de belangrijkste termen die mogelijk ontbreken en stellen ze indien nodig aanvullende ‘standaard’ clausules voor.

Een advocaat kan soms betere contractvoorwaarden afdwingen

Advocaten schrijven hun contracten veelal op een manier die in het voordeel van hun cliënten is. Een contractenrecht advocaat met ervaring weet wat de gebruikelijke contractvoorwaarden zijn. Een advocaat kan daarnaast belangrijk advies over typische contractvoorwaarden geven of een zakelijk contract schrijven dat de voorwaarden in jouw voordeel verlegt, waardoor je mogelijkerwijs duizenden euro’s besparen kunt. 

Als een andere partij het contract opstelt, dan mag jij verwachten dat hun advocaat hetzelfde heeft gedaan. Jouw advocaat kan dit contract herzien en jou over redelijke voorwaarden of speciale onderhandelingsstrategieën adviseren. Commerciële huurovereenkomsten zijn als voorbeeld bijna altijd in het voordeel van de verhuurder.

Een goede advocaat weet welk standaardcontract nodig is

Een bekwame advocaat kan heel snel alle contracten identificeren die jij nodig hebt om jezelf of jouw bedrijf te beschermen. Dit kan een arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst zijn, maar tevens een samenlevingscontract of een contract met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Goed juridisch advies over contracten krijgen kan cruciaal voor het succes van kleine bedrijven zijn of voor een persoonlijk welbehagen zoals in het geval van een samenlevingscontract, waarin allerlei belangrijke afspraken vastgelegd worden.

Als jij dus kortom belangrijke contracten nodig hebt of deze graag wilt laten controleren, ga dan zeker op zoek naar een betrouwbare en deskundige contractenrecht advocaat. Dit kan jou veel problemen en soms ook geld besparen.

De voordelen van een rechtsbijstandverzekering

0

De meeste mensen weten wel wanneer en hoe ze aanspraak moeten maken op hun inboedelverzekering: er is brand geweest, er is ingebroken of er is schade in jouw woning ontstaan. Maar hoe zit het met een rechtsbijstandverzekering? Welke extra dekking of bescherming biedt deze verzekering jou naast je standaard inboedelverzekering?

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

Dit type bescherming dekt jou bij allerlei juridische procedures die te maken hebben met jouw woning, werk, overlijden of persoonlijk letsel.

Het bestaat om te kunnen betalen voor elke juridische vertegenwoordiging die jij maar nodig hebt, maar houd er rekening mee dat jij hierbij niet altijd je eigen advocaat kunt uitkiezen. Een rechtsbijstandverzekering  kan jou ook helpen specifieke verliezen terug te vorderen die bijvoorbeeld niet door jouw inboedelverzekering gedekt worden.

Het is ook goed om hierbij te onthouden dat het verkrijgen van juridische bescherming geen wettelijke vereiste is. Plus dat het bij sommige inboedelverzekeringen al automatisch is inbegrepen en het bij andere een optioneel iets is.

Elke verzekeraar biedt verschillende niveaus van rechtsbijstand bescherming aan. Hier zijn enkele van de standaard zaken die een rechtsbijstandverzekering voor thuisgebruik zou kunnen dekken:

 • Het dekken van juridische kosten voor eigendomsgeschillen
 • Geschillen over het dienstverband van jezelf of een gezinslid
 • Een juridische verdediging voor een breed scala aan situaties, meestal met betrekking tot werkgelegenheid
 • De kosten en uitgaven als jij het slachtoffer van klinische nalatigheid bent geworden
 • Juridische vertegenwoordiging na persoonlijk letsel: voor als jij gewond bent geraakt en de andere partij de verantwoordelijkheid ontkent, of als iemand bij jouw accommodatie gewond is geraakt en hiervoor een claim indient
 • Juridisch advies als een klusjesman erg slecht werk bij jou thuis heeft verricht, tezamen met de juridische vertegenwoordiging ervan

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering niet?

Nadat we hierboven een aantal zaken hebben aangegeven die onder een rechtsbijstandverzekering vallen, behandelen we hier nog enkele belangrijke dingen die het niet behandelen zal:

 • Huwelijksgeschillen en echtscheiding
 • Eventuele geschillen waar jij al bij betrokken was voordat je de polis afsloot
 • De juridische vertegenwoordiging na een illegale activiteit of arrestatie
 • Geschillen die met jouw auto te maken hebben, want daar is veelal een aparte rechtsbijstandverzekering voor

Een rechtsbijstandverzekering helpt jou kortom met de juridische kosten rond een claim, zoals de voorbeelden die we hierboven hebben aangegeven. Aansprakelijkheidsclaims kunnen onder andere optreden als op het verzekerde adres iemand per ongeluk gewond is geraakt of hun persoonlijke eigendommen beschadigd zijn. Want als eigenaar of huurder van het onroerend goed ben jij wettelijk verantwoordelijk voor deze veroorzaakte schade.

Is de bescherming van een rechtsbijstandverzekering de moeite waard?

 

Dat is compleet aan jou om af te wegen. Het voordeel van zo’n verzekering af te sluiten is, dat als jij om welke reden dan ook voor één ​​van de bovengenoemde redenen juridische vertegenwoordiging nodig hebt, een rechtsbijstandverzekering bij bijvoorbeeld Diks jou voor slechts een paar tientjes per jaar een behoorlijke dekking kan bieden. Afhankelijk van de reden waarom jij namelijk juridische vertegenwoordiging nodig hebt, kunnen die kosten immers behoorlijk hoog zijn. Het is één van die verzekeringen waarvan je hoopt dat je deze nooit nodig zult hebben. Maar als de tijd daar is, zou je wellicht wel heel blij zijn dat je er gebruik van kan maken. Uiteindelijk is het aan jou om te beslissen of deze dekking aan je persoonlijke behoeften voldoet en of jij het je kunt veroorloven.

Ontwikkeling van de WOZ waarde in Apeldoorn

0

De WOZ waarde van alle woningen in Nederland, wat de basis voor diverse lokale belastingen is, was vorig jaar voor het vijfde jaar op rij wederom fors gestegen. De gemiddelde woning werd in 2019 op 270.000 euro getaxeerd, bijna 9 procent meer dan het jaar ervoor. Dat was wat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ons toendertijd te melden had.

De WOZ waarde stijging van 2019 in Apeldoorn

Apeldoorn was hierbij één van de vijf gemeenten in Gelderland waar de WOZ waarde met 9 procent het hardst was gestegen. Volgens het dagblad de Stentor verwachtte de gemeente Apeldoorn dat het aantal huishoudens dat zich niet in deze hogere WOZ waarde van hun onroerend goed kon vinden desondanks in 2019 plus de jaren erna in Apeldoorn zal dalen. De Burgemeester en wethouders vonden hierbij tevens dat het aantal van gegronde bezwaren wel meevielen. Ondanks dat ‘het past bij deze tijd, dat burgers mondiger worden, zich kritisch opstellen en in dit geval met behulp van gespecialiseerde bureaus de weg naar de overheid weten te vinden.’

De 2020 WOZ waarde stijging

Maar de echte vraag was wat al die ontevreden Gelderse woningeigenaren in 2020 daadwerkelijk zouden gaan doen. De WOZ waarde Apeldoorn en Lelystad waren met hun woningen in 2019 namelijk naar recordhoogten gestegen. De Twentsche Courant Tubantia meldde eerder dit jaar dat volgens de Gemeente zelf de bezwaren over de aan de WOZ waarde verbonden gemeentelijke belastingen beperkt waren. Desondanks zou er redelijk wat gemopper zijn over bijvoorbeeld de lokale belasting in Apeldoorn, want de belastingaanslag viel dit jaar met een paar tientjes wederom hoger dan 2019 uit. Dit komt onder andere door een stijging van de plaatselijke afvalnota.

Financiële tekorten bij de gemeente Apeldoorn

Apeldoorn schijnt dan ook al een poos met flinke financiële tekorten bij diverse zorgtaken te kampen. Het gemeentebestuur besloot om deze reden dan ook om de onroerendezaakbelasting toch nog even wat meer te verhogen dan in de jaren ervoor. Het verhoogde aanslagbiljet hiervan werd al weer een flinke poos geleden bezorgd. Veel mensen hebben daarover onder meer op hun social media hun verontwaardiging hierover geuit, maar schijnbaar vertaalde het zich toendertijd niet direct in al te veel protest bij de gemeente zelf. Maar er kwamen daarentegen wel degelijk meer reacties bij Tribuut binnen. Dit is de organisatie die voor de vijf Gelderse gemeenten namelijk de daadwerkelijke belastinginning verzorgt. Dit is overigens iets wat je slechts in de eerste weken na de dagtekening op je aanslagbiljet kan doen, want je kan enkel binnen zes weken bezwaar maken.

Waarom zou jij graag een lagere WOZ waarde willen hebben?

De beruchte WOZ waarde wordt op dit moment door drie overheidsorganen gebruikt bij het berekenen van allerlei belastingen. De gemeente gebruikt de WOZ waarde immers om de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing te bepalen. De Belastingdienst gebruikt het voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Plus de waterschappen gebruikt de WOZ waarde als de basis voor hun watersysteemheffing. Soms wordt de WOZ waarde ook gedeeltelijk gebruikt om de prijs van een huurwoning te bepalen. Dit gebeurt door middel van de Wet WOZ. Jaja, die WOZ waarde is financieel veelbepalend! Als jij je huis graag wilt verkopen of verhuren, dan zou een hoge WOZ waarde in je voordeel kunnen zijn. Maar wat betreft koopkracht is een lagere WOZ waarde een stuk gunstiger: je betaalt in dit geval per slot van rekening minder belasting.

Een bezwaar indienen

Kortom, des te lager de WOZ waarde, des te lager de heffingen en belastingen. Als jij het niet eens met de hoogte van jouw WOZ waarde bent omdat je deze te hoog (of te laag) vindt, dan zou jij dit bezwaar WOZ bij de gemeente kunnen indienen. Houd in dit geval in januari dan wel heel goed je deurmat of postvak in de gaten, want je hebt hier ‘slechts’ zes weken de tijd voor. Daarna moet je nog even op jouw tanden bijten voor het eindresultaat.

Alles wat je moet weten over ontslagrecht en ontslagvergoeding

0
De relatie tussen werkgever en werknemer wordt gekenmerkt door rechten en plichten. Aan de ene kant wordt van jou verwacht dat je jouw deel van de arbeidsovereenkomst nakomt, denk maar aan het aantal te presteren uren, de uit te voeren werkzaamheden, de eventueel vastgelegde werkplanning enzovoorts. Aan de andere kant heeft uiteraard ook jouw werkgever plichten naar jou toe, denk maar in het geval van een ontslag. In dit artikel lees je meer over ontslagrecht en ontslagvergoeding.

Het ontslagrecht

Het ontslagrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht en omvat alle wetten en regels die gevolgd moeten worden in geval van een ontslag. Dit ter bescherming van de werknemer. Jij kunt zelf ontslag nemen of je kunt ontslagen worden. In dat laatste geval zullen er voor jouw werkgever een aantal voorwaarden gelden waaraan hij dient te voldoen, bijvoorbeeld het respecteren van de wettelijke opzegtermijn en het betalen van een vergoeding.

De ontslagvergoeding

Als jouw werkgever besluit om de samenwerking met jou stop te zetten, dan zal een van de plichten waaraan hij moet voldoen het uitbetalen van een ontslagvergoeding of transitievergoeding zijn. Dit geldt niet wanneer jij zelf ontslag neemt of in een aantal andere door de wetgever vastgestelde situaties (bv ontslag omwille van een verwijtbaar gedrag). In de regel kun je stellen dat de vergoeding 1/3e van het maandsalaris per dienstjaar is. Dit is echter geen vastgelegd bedrag en het staat je vrij hierover met jouw werkgever te onderhandelen of dit door een advocaat te laten doen. Raken jij en jouw werkgever niet uit aan het bedrag van de vergoeding, dan kan een kantonrechter hierin een oordeel vellen dat bindend is voor beide partijen.

Kijk jij tegen een ontslag aan en wil je graag weten wat hierin jouw rechten en plichten zijn? Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht helpt je hier graag in verder en zorgt er samen met jou voor dat je krijgt waar je recht op hebt. Het is als werknemer vaak moeilijk in te gaan tegen jouw werkgever en dan is bijstand van een professioneel en ervaren advocaat geen overbodige luxe.

Hoe word je advocaat met havo? Het kan!

0
Advocaat met havo

Stel je voor.. je vindt de rechtspraak erg interessant. In het nieuws volg je alle rechtszaken en je probeert zelf uit te zoeken wat er is gebeurd. Je bent nieuwsgierig en kritisch. Dan is het voor jou interessant om je te verdiepen in de Rechtsgeleerdheid. Maar.. je volgt op dit moment de havo en vraagt je af of een functie als advocaat dus wel haalbaar is voor jou. Kun je advocaat worden met havo? En hoe word je advocaat met havo? We leggen het graag voor je uit.

Wanneer je een havo-diploma hebt behaald, kun je een HBO-opleiding gaan doen. Advocaat worden met HBO is niet direct mogelijk. Daarvoor moet je eerst nog studeren op Universitair niveau. Om je voor te bereiden op de universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid (3 jaar) en toegelaten te worden tot deze bachelor kun je een aantal paden volgen:

Van havo naar universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid:

 • Advocaat opleiding HBO-Rechten (voltijd, 4 jaar): Tijdens de HBO Rechten studie krijg je al veel informatie over de wetten en regels die in Nederland en op internationaal gebied gelden. Tijdens deze studie word je opgeleid om een advocaat, rechter of een officier van justitie te ondersteunen. Je krijgt dus veel informatie maar kunt nog geen rechter worden. Deze opleiding duurt 4 jaar. 
  • Schakelprogramma (premaster, 1,5 jaar): Wanneer je HBO-Rechten hebt voltooid kun je via een schakelprogramma gelijk deelnemen aan een master in de Rechtsgeleerdheid. Je hoeft de bachelor dan niet meer te volgen. Tijdens dit schakelprogramma krijg je inzicht in het academisch denken in het Recht. Door middel van dit schakelprogramma ben je volledig voorbereidt op de master. 
 • HBO-Rechten propedeuse: Wanneer je graag de universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht wilt volgen, kun je hier ook aan starten wanneer je je HBO-propedeuse Rechten hebt gehaald. Dit betekent dat je al je punten van het eerste jaar hebt gehaald. Wanneer je al deze punten in 1 jaar hebt behaald, wordt je (bij de UvA) meteen toegelaten tot de bachelor Rechtsgeleerdheid. Wanneer je langer hebt gedaan over het halen van je propedeuse, heb je een vwo-certificaat nodig van Nederlands. Wanneer je dit examen haalt, wordt je ook toegelaten. 
 • HBO-propedeuse: Heb je een propedeuse van een andere opleiding behaald? Dan kun je je ook aanmelden voor de universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid. In dit geval moet je ook een geldig vwo-certificaat Nederlands in je bezit hebben. 

Let op: de bovenstaande voorwaarden gelden niet voor elke Universiteit. Kijk dus op de website van de Universiteit van jouw voorkeur voor de voorwaarden.

> Hoe word je advocaat?
> Wat verdient een advocaat?

advocaat over ons

Van universitaire bachelor in de Rechtsgeleerdheid naar Meester in de Rechten:

Wanneer je je bachelor hebt behaald volgen er nog een aantal stappen totdat je jezelf Meester in de Rechten kunt noemen

  • Master in de Rechtsgeleerdheid (1 of 2 jaar): Na de bachelor in de Rechtsgeleerdheid kun je verschillende masters volgen. Kies deze master op basis van jouw interesses: Privaatrecht, Notarieel Recht, Onderneming en Recht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht, Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie, Public International Law, Legal Research en nog veel meer. 
  • Beroepsopleiding advocatuur (3 jaar): Wanneer je de master in de Rechtsgeleerdheid hebt voltooid, ben je nog steeds geen advocaat. Je bent nu verplicht je aan te melden voor de beroepsopleiding advocatuur. Tijdens deze periode ben je advocaat-stagiair. Dit is een fijne manier om jou op te leiden als zelfstandige en deskundige advocaat. 
  • Wanneer je deze opleiding hebt afgerond, is het zo ver! Je mag zelf het vak van advocaat uitvoeren. 

Kortom, als je je afvraagt: hoe word ik advocaat met havo en hbo: het kan! Je moet alleen een groot doorzettingsvermogen hebben en hard aan de slag. Het zal erg pittig voor je zijn, maar met de juiste wilskracht kun jij zeker advocaat worden! Succes!

 

Huurrecht. Hoe gaat het in z’n werk?

0
huurrecht

Huur je een huis? Dan heb je een contract getekend en moet je je aan enkele voorwaarden houden die door de verhuurder zijn opgesteld. Overtreed jij dit huurrecht? Dan mag de verhuurder jou uit het huis zetten. Voor de verhuurder gelden aan de andere kant ook rechten en plichten. Je hebt als huurder bijvoorbeeld recht op privacy. De verhuurder mag niet onaangekondigd in jouw huis verschijnen. We nemen je graag mee naar het huurrecht en de rechten en plichten waar je als huurder of verhuurder mee te maken krijgt. 

Rechten en plichten huurder

 • In Nederland heeft de huurder huurbescherming. Dit betekent dat het huurcontract niet zomaar kan worden opgezegd door de verhuurder. Dit geldt ook wanneer je geen schriftelijk contract hebt, maar een mondelinge afspraak.
 • Wanneer de huurder uit de woning gezet wordt als gevolg van sloop of renovatie moet de verhuurder zorgen voor een verhuiskostenvergoeding. Door middel van deze vergoeding kan de huurder op zoek naar een ander huurhuis.
 • De huurder moet de huurprijs aan de verhuurder betalen en zich ‘goed gedragen’.
 • Wanneer de huurder het pand verlaat, moet het weer in de oude staat opgeleverd worden.
 • De huurder heeft recht op woongenot. Dit betekent dat de huurder van de woning moet kunnen genieten zonder last te hebben van de verhuurder.

Rechten en plichten verhuurder

 • De verhuurder mag de huurder uit het huis zetten wanneer er sprake is van een flinke betalingsachterstand, wangedrag of overlast.
 • De verhuurder mag de huurder uit het huis zetten wanneer hij of zij het pand zelf nodig heeft. Het kan zijn dat de woning gesloopt of gerenoveerd moet worden of dat er een ander plan is voor de woning.
 • Eén keer per jaar mag de huur verhoogd worden. Dit moet minimaal twee maanden van tevoren worden gemeld. 
 • De verhuurder mag niet zonder toestemming de woning betreden.
 • De verhuurder is verplicht om alle verbreken te verhelpen zolang dit niet klein onderhoud is. Klein onderhoud is vaak de verantwoordelijkheid van de huurder zelf. 

Huurrecht

Advocaat huurrecht

Huurder

Loop je als huurder tegen één of meerdere van bovenstaande verplichtingen aan? Betreed de verhuurder bijvoorbeeld het pand zonder dit eerst met jou te overleggen? Of worden grote reparaties niet geregeld? Bespreek dit dan eerst met de verhuurder. Kom je er samen niet uit? Dan kun je naar de Huurcommissie. Bij de Huurcommissie kun je huurverlaging aanvragen. Wanneer de verhuurder namelijk niet voldoet aan het huurrecht voor de woonruimte, heb jij recht op een prijsverlaging. Wanneer je een woning hebt in de vrije sector kun je ook naar de rechter. De rechter dwingt de verhuurder dan om de gebreken op te lossen. 

Verhuurder

Wanneer een huurder zich onverantwoordelijk gedraagt, mag de verhuurder het contract ontbinden. De verhuurder moet in dit geval eerst zelf in gesprek gaan met de verhuurder. De verhuurder moet namelijk de kans hebben gehad om iets aan het gedrag te doen. Vervolgens kan de verhuurder de huurder een brief sturen waarin hij of zij de huurder de mogelijkheid geeft om in te stemmen met het beëindigen van het huurcontract. Reageert de huurder hier vervolgens niet op? Dan kan de verhuurder contact opnemen met een kantonrechter en een huurrecht advocaat. 

Voor zowel huurder als verhuurder is het fijner om er samen uit te komen. Probeer dus altijd eerst het gesprek aan te gaan en het geschil op te lossen voordat je een huurrecht advocaat inschakelt. 

Bronnen: Rijksoverheid, Rechtbank

Lees ook:

–> ”Ik wil scheiden” Wat moet ik doen?