Deken van de Orde van Advocaten

De advocatuur zit complex in elkaar en er zijn tal van regels waaraan advocaten zich dienen te houden om de eer van de beroepsgroep en de kwaliteit van het beroep hoog te houden. Om de naleving van de regels op te volgen, zijn controleorganen nodig die elk hun specifieke taak en rol hebben. De Orde van Advocaten is één van die organen en staat onder leiding van de deken.

Wat is de Orde van Advocaten

De Orde van Advocaten is een publiekrechtelijke organisatie die waakt over de kwaliteit van de advocatuur. We kunnen de kern van de taak eigenlijk in twee groepen opsplitsen. Aan de ene kant moet de Orde er voor de burger op toezien dat hij steeds toegang heeft tot het recht. Aan de andere kant oefent de Orde ook toezicht uit op de kwaliteit van de opleidingen binnen de advocatuur en de manier waarop de afzonderlijke advocaten hun beroep uitoefenen.

Wat is de rol van de deken van de Orde van Advocaten

Aan het hoofd van de Orde van Advocaten staat een deken. Hij is verantwoordelijk voor de advocaten die werkzaam zijn binnen zijn arrondissement en regelt de werkzaamheden van de Orde.
Als voorzitter van de maandelijkse vergadering is het zijn taak de leden van de Orde in te lichten over alle aangelegenheden die de Orde betreffen. Ieder lid van de Orde heeft bovendien een specifieke taak toegewezen gekregen en ook op het uitvoeren van die taak zal de deken waken. Zowel de deken als de leden van de orde zijn advocaten.

Wat kan de deken voor u als burger doen?

Niet alleen moet u als burger altijd toegang tot het recht krijgen, u moet ook op een professionele en aan de ethiek beantwoordende manier van werken van uw advocaat kunnen rekenen. Bent u van mening dat u door uw advocaat niet correct ben geïnformeerd, bijgestaan of verdedigd, dan kan u een klacht indien bij de deken van advocaten. Hij zal uw klacht aanhoren, deze onderzoeken en ook de advocaat waartegen de klacht werd ingediend horen. Hou er rekening mee dat het hier steeds moet gaan over de manier waarop u door uw advocaat werd bijgestaan en dat het verliezen van een zaak geen reden op zich is om een klacht te gaan indienen. Het mag dus louter en alleen gaan over de manier waarop u werd bijgestaan en niet over het resultaat van uw rechtszaak. Klachten over het resultaat van uw rechtszaak zijn een materie voor de beroepshoven.
Als u zelf niet de financiële middelen hebt om een advocaat te betalen, zal de deken erop toezien dat u een advocaat toegewezen krijgt.

Zoals iedere organisatie heeft ook de advocatuur zijn eigen hiërarchische structuur en de daaraan verbonden taken en verantwoordelijkheden. De deken van de Orde van Advocaten is degene die het hoogste ambt bekleedt. Hij heeft de belangrijke taak te waken over de kwaliteit van het werk van alle binnen zijn arrondissement werkzame advocaten en over de werkzaamheden van de onder zijn bevoegdheid vallende Orde.