Wat is de privacywet AVG?

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in alle landen van de Europese Unie. In Nederland verving de AVG de oude privacywet voor bescherming van persoonsgegevens en privacy. Dit heeft veel veranderd voor organisaties, bedrijven en inwoners van EU-landen qua plichten en rechten. Dit heeft veel juridische vraagstukken opgeleverd, waarbij ondersteuning van gespecialiseerde advocatenpraktijken een grote uitkomst is.

Het doel van de nieuwe privacy wet is om ieders grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer beter te regelen. In deze eeuw waarin IT-technologieën een grote vlucht hebben genomen, kon zo’n wet niet uitblijven. Vooral voor rechtspersonen was het een klus om hun beleid en werkwijze aan te passen. Inmiddels is er veel juridische expertise opgebouwd door gespecialiseerde advocaten die oplossingen op maat bieden.

Wat is AGV wet?

De AGV wet schrijft voor hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan en welke plichten ze hebben. Daarnaast regelt de wet de rechten van de personen wiens gegevens worden geregistreerd, verwerkt en opgeslagen. De AVG doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de betrokken instellingen, bedrijven of overheden. Zorgvuldig omgaan met privacy is een recht van ieder die gebruik maakt van hun diensten.

Legale grondslag

Ten eerste moet de organisatie die privé gegevens wil verzamelen voor een legale grondslag zorgen. Dat kan zijn: gebruikerstoestemming of schriftelijke overeenkomst, vitale noodzaak, wettelijke plicht, algemeen of gerechtvaardigd belang. Het specifiek aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming is in een aantal gevallen verplicht. Deze kan vanaf het begin samen met een advocaat het proces in goede banen leiden.

Maatregelen

De privacywet vraagt om maatregelen integraal en structureel op te nemen in het organisatiebeleid. Er moet vooraf nagedacht worden over (eventuele) risico’s en knelpunten in de verwerking van persoonsgegevens. Gespecialiseerde advocaten geven advies over beleidstukken, privacy statements, (sub)verwerkersovereenkomsten en de aanleg van een verwerkingsregister. Digitale en fysieke beveiliging van opgeslagen persoonsgegevens met een code is een strenge vereiste.

Privacy rechten

Elke betrokken persoon woonachtig in een EU-land heeft volgens dezelfde privacywet AVG een aantal rechten. Je hebt het recht op inzage en wijziging van jouw door een organisatie opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt recht op informatie en je mag bepalen of je persoonsgegevens overgedragen mogen worden. Ook heb je het recht op vergeten te worden, dat je persoonsgegevens op internet verdwijnen.

Uitzonderingen

De privacywet AVG heeft met betrekking tot politie, justitie en persvrijheid een aantal afwijkende bepalingen. Uitgebreide informatie over de privacywet kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt. Deze instelling behandelt ook klachten, waarbij als deze toegekend worden er flinke boetes opgelegd worden. Hoe groter het verwerkingsregister en hoe groter het betrokken belang, des te groter de verantwoording.