Wat doet een rechter?

De rechtbank en dus ook rechters roepen bij de meeste mensen een eerder negatief beeld op. U hoopt hier niet of zo weinig mogelijk mee in contact te moeten komen. Toch is het beroep van rechter een veelzijdig beroep met diverse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en kan hij u van grote hulp zijn in juridische aangelegenheden.

Wat is een rechter?

Het woord zegt het eigenlijk al grotendeels zelf, een rechter is iemand die recht spreekt. Als magistraat van de rechterlijke macht is het aan hem om een oordeel uit te spreken over geschillen die aan hem voorgelegd worden. In Nederland wordt een rechter benoemd voor het leven door de regering en is hij werkzaam in een van de elf rechtbanken die het land telt. Onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid zijn de kernwoorden binnen het beroep.

De taken van de rechter

Een rechter zal een oordeel vellen in zaken waarin twee partijen met elkaar in conflict zijn of in zaken waarin iemand beschuldigd wordt van het plegen van een strafbaar feit. Het is aan de rechter om alle aspecten die van belang zijn of kunnen zijn onpartijdig en onafhankelijk te onderzoeken om op basis daarvan een oordeel te kunnen uitspreken. Tijdens de behandeling van de zaken ter zitting zal het zijn taak zijn om de zitting te leiden en om alle betrokkenen in de zaak te horen en verhoren. Niet alleen is het de bevoegdheid van de rechter om een oordeel te vellen, in strafzaken zal hij ook instaan voor het bepalen van de strafmaat indien de verdachte schuldig wordt bevonden.

De uitspraak van de rechter

De uitspraak van een rechter is bindend voor alle in de zaak betrokken partijen. Betrokken partijen die zich niet kunnen vinden in de uitspraak hebben de mogelijkheid om binnen een vastgestelde termijn beroep aan te tekenen. In dit geval zal een gerechtshof of bijzonder college de zaak opnieuw behandelen, nagaan of er inderdaad elementen te vinden zijn die ingaan tegen de uitspraak en een nieuwe beslissing nemen. Wenst u in beroep te gaan tegen de beslissing van een gerechtshof, dan zult u zich moeten wenden tot de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekende orgaan van Nederland, om een cassatieberoep in te dienen.

Moet u voor de rechter verschijnen?

Voor de rechter moeten verschijnen is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis. Het is een wereld die we vaak niet kennen en we weten niet goed wat we er ons moeten bij voorstellen en wat er precies van ons verwacht wordt. U kan zich hiervoor steeds laten bijstaan door een advocaat die u hierin zal begeleiden, advies zal geven en die uw belangen zal verdedigen.

We kunnen eigenlijk stellen dat een rechter iemand is die ten dienste staat van de maatschappij. Hij moet conflicten tot een oplossing zien te brengen en ervoor zorgen dat daders van een misdrijf op een passende manier gestraft worden. Helaas kan dat niet altijd op begrip van de betrokken partijen en de publieke opinie rekenen.