Wat kan een erfrecht advocaat doen?

Een overlijden van een naaste en de verdeling van de erfenis zorgen niet zelden voor problemen. Onder invloed van de emoties die met het verlies gepaard gaan, kan het al eens tot onenigheid over de verdeling van de bezittingen van de overledene komen. Daar komt nog bij dat het erfrecht een ingewikkelde materie is waar een gedegen juridische kennis voor nodig is. Een advocaat erfrecht is hierin gespecialiseerd en helpt erfgenamen die duidelijkheid willen of die een conflict opgelost willen zien. Adviseren, bemiddelen en, indien nodig, procederen behoren tot het takenpakket van een erfrecht advocaat.

De specifieke taken van een erfrecht advocaat

Als een erfgenaam zich benadeeld voelt in de verdeling van de erfenis kan hij beslissen om een beroep te doen op de diensten van een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht. Er zal door de advocaat steeds nagegaan worden of de overledene over een testament beschikte en of de uitvoering daarvan werd gerespecteerd. Schenkingen in een recent verleden kunnen ervoor zorgen dat de erfenis aanzienlijk minder is dan wordt aangenomen, ook dit zal uitgezocht en onderzocht worden. De verdeling van een erfenis gebeurt steeds onder strikte regels, het is de taak van de advocaat om ervoor te zorgen dat die ook gerespecteerd worden en dat zijn cliënt krijgt waar hij recht op heeft. Kan er niet tot een goede en aanvaardbare regeling gekomen worden, dan zal de advocaat het dossier voor de rechtbank brengen en ook daar zijn cliënt en diens belangen verdedigen.
Is er sprake van een negatief saldo, er zijn dus schulden, ook dan zal de advocaat zijn advies verlenen zodat de erfgenaam niet in een nadelige positie terechtkomt.

Wat zijn de kosten van een erfrecht advocaat?

De kosten die betaald worden aan de advocaat zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van het specifieke dossier en van het ereloon dat de advocaat hanteert. In sommige gevallen kan beroep gedaan worden op de rechtsbijstandsverzekering of maakt de rechtzoekende aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wie zich geconfronteerd ziet met moeilijkheden omtrent een erfenis en daar juridische hulp voor nodig heeft, doet er steeds goed aan om zowel bij zijn verzekeringsadviseur als bij een advocaat erfrecht vooraf te informeren naar het de kosten en de eventuele mogelijkheden op kosteloze bijstand. Die kosten zijn niet onbelangrijk, zeker als het gaat om een vrij bescheiden erfenis waar het risico bestaat dat de kosten hoger oplopen dan wat uiteindelijk kan bereikt worden. Het is steeds aan degene die zich benadeelde partij voelt om de afweging hierin te maken op basis van het advies dat hij verkregen heeft.

Iedere burger die zich op één of andere manier een benadeelde partij voelt in een erfeniskwestie kan voor advies, bemiddeling en bijstand terecht bij een advocaat die zich hierin gespecialiseerd heeft. Het recht op juridische bijstand voor iedere burger die daarnaar op zoek is, geldt uiteraard ook voor alle dossiers die het erfrecht omvatten.